Zarządzenie Nr ORo.0050.560.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie „przetargu nieograniczonego" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: Modernizacja boiska piłkarskiego wraz z budową budynku zaplecza sanitarno-szatniowego przy ulicy Pokoju w Piekarach Śląskich -Modernizacja obiektu sportowego przy ulicy Pokoju w Piekarach Śląskich - etap 1.