Data posiedzenia:
2020-06-22

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał zgodnie z wykazem zawartym w załączniku.
4. Przedstawienie i omówienie:
- Sprawozdań z rocznego wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2019,
- Sprawozdania finansowego Miasta Piekary Śląskie za rok 2019,
- Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piekary Śląskie za rok 2019,
- Informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Piekary Śląskie za okres od 1.01.2019 r. do
31.12.2019 r.
5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.
6. Przyjęcie protokołu nr 21/20 posiedzenia Komisji w dniu 25 maja 2020 r.
7. Sprawy bieżące, wnioski i wolne głosy radnych.
8. Zamknięcie obrad.