BKP.2110.15.2020

 

 

INFORMACJA

o wyniku naboru  na  wolne stanowisko urzędnicze

podinspektora Biura Rady Miasta

w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie

 

 

               Prezydent Miasta Piekary Śląskie informuje, że zakończono procedurę wolnego i konkurencyjnego  naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora Biura Rady Miasta w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie w wyniku której wybrana została p. Magda Gregorczuk zam. w Piekarach Śląskich.

 

 

Uzasadnienie

 

Nabór na przedmiotowe stanowisko przeprowadziła Komisja Rekrutacyjna dokonując analizy: wykształcenia, doświadczenia zawodowego, wiedzy i umiejętności kandydatów.

 

Pani Magda Gregorczuk spełniła wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na konkursowym stanowisku. Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatka spośród wszystkich aplikujących w największym stopniu czyni zadość wymaganiom dodatkowym, pozwalającym na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku podinspektora.

 

Pani Gregorczuk uzyskała najwyższy wynik punktowy zarówno z testu, jak i rozmowy kwalifikacyjnej.

 

W trakcie postępowania konkursowego kandydatka wykazała się dobrą znajomością przepisów ustaw:    o samorządzie gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego, o dostępie do informacji publicznej,   o ochronie danych osobowych, o petycjach. Kandydatka zna Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r.  w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” oraz Statut Piekar Śląskich Miasta na prawach powiatu przyjęty Uchwałą Rady Miasta Nr XXXVII/448/17 z dnia 25 maja 2017r. z późn. zm.

 

Dodatkowym atutem kandydatki okazało się doświadczenie zawodowe zdobyte w administracji samorządowej na stanowisku urzędniczym o zbliżonym zakresie obowiązków do stanowiska konkursowego.

 

W ocenie Komisji Rekrutacyjnej p. Magda Gregorczuk posiada odpowiednie wykształcenie, wiedzę, predyspozycje, umiejętności i doświadczenie zawodowe gwarantujące prawidłowe wykonywanie zadań na stanowisku konkursowym.

 

 

                                                          

 

Termin i miejsce publikacji informacji:

 

Informację o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora Biura Rady Miasta  w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie publikuje się od dnia 4 sierpnia 2020r. do dnia 30 listopada  2020r. poprzez jej zamieszczenie:

1)      w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piekary Śląskie www.bip.piekary.pl (zakładka: „Nabór na stanowiska”/ Kategoria „Informacje o wynikach naborów”),

2)      na stronie internetowej Urzędu Miasta Piekary Śląskie www.piekary.pl (zakładka „Wirtualny Urząd”/”Usługi dla mieszkańców”/„Nabór na stanowiska”),

3)      na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Piekary Śląskie, 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 84 (parter).

 

                                                                               

 

                                             

       Piekary Śląskie, dnia 4 sierpnia 2020r.                                                               

 

Prezydent  Miasta

      Piekary Śląskie

 

                                                                                                                                (-) Sława Umińska-Duraj