Zarządzenie Nr ORo.0050.472.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie „przetargu nieograniczonego” o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: Wykonanie zastępczej aktualizacji i zastępczego usunięcia wad dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi w Piekarach Śląskich - etap II”.