Zarządzenie Nr ORo.0050.318.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie "zamówienia z wolnej ręki" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: "Utrzymanie i konserwacja rowów otwartych na terenie Piekar Śląskich w roku 2020"