Zarządzenie Nr ORo.0050.238.2020 Prezydenta Miasta Piekary Ślaskie z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie "przetargu nieograniczonego" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: "Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym na terenie MOSIR-u w Piekarach Śląskich przy ul. Olimpijskiej 3 w tym: część 3- dostawa kosiarki."