Zarządzenie nr ORo.0050.176.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie: ogłoszenia naboru osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert na realizację zadania publicznego z dziedziny ratownictwa i ochrony ludności w roku 2020 pn. „Zorganizowanie zawodów sprawnościowych i pomocy przedmedycznej”