Zarządzenie Nr ORo.0050.168.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr ORo.0050.235.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 5 kwietnia 2019r. w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosków o dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze miasta Piekary Śląskie niestanowiących jego wyłącznej własności oraz w sprawie określenia trybu pracy Komisji i oceny złożonych wniosków