Zarządzenie Nr ORo.0050.119.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie: wyboru podmiotu realizującego w 2020 roku zadanie publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, pn. „Organizacja działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów kobiet po mastektomii”