Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

GP.1611.32.2019 - Sprzedaż lokalu mieszkalnego/użytkowego stanowiącego własność Gminy Piekary Śląskie.

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej : Wydział Gospodarki Przestrzennej

Nr karty : GP.1611.32.2019

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY :

Sprzedaż lokalu mieszkalnego/użytkowego stanowiącego własność Gminy Piekary Śląskie.

OGÓLNY OPIS:

W przypadku zbywania lokali mieszkalnych pierwszeństwo w ich nabyciu, przysługuje osobie, która jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

W przypadku zbywania lokali o innym przeznaczeniu pierwszeństwo w ich nabyciu, przysługuje osobie, która jest najemcą lub dzierżawcą lokalu znajdującego się:

a) w budynku mieszkalnym, w którym wszystkie mieszkania zostały sprzedane;

b) znajdują się w budynkach wolno stojących lub oficynach stanowiących w całości jeden lokal użytkowy.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego może nastąpić wyłącznie na rzecz najemcy nie zalegającego z opłatami z tytułu czynszu najmu oraz na rzecz najemcy, który nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego położonego na terenie Gminy Piekary Śląskie, a lokator może używać ten lokal, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego.

Sprzedaż lokalu o innym przeznaczeniu może nastąpić wyłącznie na rzecz najemcy lub dzierżawcy nie zalegającego z opłatami z tytułu odpowiednio czynszu najmu lub dzierżawy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.     Wniosek najemcy lokalu mieszkalnego/użytkowego - składany w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich (ul. Gen. Jerzego Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie).

2.     Oświadczenie o nie posiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, położonego na terenie Miasta Piekary Śląskie, który mógłbym/mogłabym użytkować i który spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego.

3.     Umowa najmu zawarta na czas nieoznaczony.

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

1.     Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na jeden z poniższych sposobów:

a)     Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

b)    Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

2.     Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej  lub przesłać pocztą tradycyjną.

3.     W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia.

Wniosku nie można przesłać drogą elektroniczną, gdyż składa się go w jednostce organizacyjnej gminy – w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich.

OPŁATY:

1.     Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) lit. h ustawy o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.).

2.     Opłatę sądową oraz koszt zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1.     Bez zbędnej zwłoki.

2.     Postępowanie kończy się zawarciem aktu notarialnego przed notariuszem.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

1.     Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

2.     Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Wydział Gospodarki Przestrzennej ul. Bytomska 92, pokój nr 212 (II piętro); numer telefonu: (32) 77 61 457. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie występuje.

SKARGI I WNIOSKI:

1.     Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

a)     Pisemnie pocztą tradycyjną.

b)    Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

c)     Ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta Piekary Śląskie lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek od 13:00 do 17:00; numer telefonu: (32) 39 39 358.

2.     Skargi i wnioski są wolne od opłat.

PODSTAWA PRAWNA:

1.     Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).

2.     Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 737 z późn. zm.). 

3.     Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.).

4.     Uchwała Nr L/487/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne oraz lokale o innym przeznaczeniu wraz ze sprzedażą udziału we współwłasności gruntu lub wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste gruntu stanowiącego własność Gminy Piekary Śląskie oraz zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z późn. zm.,

5.     Zarządzenie Nr ORo.0151-702/2010 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.0151-116/2006 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 18 kwietnia 2006r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne oraz lokale o innym przeznaczeniu stanowiące własność Gminy Piekary Śląskie oraz określającego zasady udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu określającego zasady sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne oraz lokale o innym przeznaczeniu stanowiące własność Gminy Piekary Śląskie oraz określającego zasady udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z późn. zm..

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informuję iż:

1.    Administratorem danych osobowych, które zostały nam przez Pana/Panią przekazane jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.: +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;

2.    W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych, ma Pani/Pan prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora:

a)    drogą mailową na adres dane.osobowe@piekary.pl

b)    pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.

3.    Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy w myśl art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Uchwała Rady Miasta w Piekarach Śląskich  nr  L/487/06 z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne oraz lokale o innym przeznaczeniu wraz ze sprzedażą udziału we współwłasności gruntu lub wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste gruntu stanowiącego własność Gminy Piekary Śląskie oraz zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z późn. zm. oraz Zarządzenie Nr OR.0151-116/2006 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 18 kwietnia 2006r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne oraz lokale o innym przeznaczeniu stanowiące własność Gminy Piekary Śląskie oraz określającego zasady udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z późn. zm., zgodnie z art. 6 ust. 1. lit c i e RODO,

4.  Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), kancelarii notarialnej, w której będzie zawierana umowa notarialna oraz podmiotom przetwarzającym:

·         LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie,

·         Asseco Data Systems S. A. z siedzibą przy ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia, której powierzono dane w związku z asystą techniczną zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie,

·         HyperView Sp. zo. o. ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu wniosków administracyjnych w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie,

·         ABM Wycena Nieruchomości Projektowanie Architektoniczne Anna i Bartosz Michalscy S.C. ul. Czernieckiego 22a, 44-100 Gliwice, której powierzono dane w związku z ustaleniem wartości nieruchomości.

Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną, dane będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piekary Śląskie oraz na stronie internetowej www.piekary.pl

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. Po ich zrealizowaniu dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych wieczyście, co wynika z przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres ten może ulec zmianie w związku ze zmianą przepisów prawa.

6.  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

7.  Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b  RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

8.  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone;

9.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem koniecznym do realizacji wniosku.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

FORMULARZE:

1.     Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego/użytkowego stanowiącego własność Gminy Piekary Śląskie.

2.     Oświadczenie o nie posiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, położonego na terenie Miasta Piekary Śląskie, który mógłby być użytkowany i który spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego.

Załączniki

GP.1611.32.2019 - Karta informacyjna - Sprzedaż lokalu mieszkalnego, użytkowego stanowiącego własność Gminy Piekary Śląskie (226.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
GP.1611.32.2019 - Oświadczenie dot. lokalu (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
GP.1611.32.2019 - Oświadczenie dot. lokalu (188.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
GP.1611.32.2019 - WNIOSEK o sprzedaż lokalu mieszkalnego, użytkowego (778kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
GP.1611.32.2019 - WNIOSEK o sprzedaż lokalu mieszkalnego, użytkowego (285.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Danuta Słania-Rodak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Danuta Słania-Rodak
Data wprowadzenia:2020-02-07 14:05:11
Opublikował:Danuta Słania-Rodak
Data publikacji:2020-02-10 12:25:48
Ostatnia zmiana:2020-02-10 12:25:52
Ilość wyświetleń:160

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij