Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

GP.1611.31.2019 - Umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Miasta Piekary Śląskie.

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

Nazwa komórki organizacyjnej : Wydział Gospodarki Przestrzennej

Nr karty : GP.1611.31.2019

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY:

Umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Miasta Piekary Śląskie.

OGÓLNY OPIS:

1.     W przypadkach uzasadnionym ważnym interesem dłużnika np. zdarzenie losowe, trudna sytuacja materialna, należności pieniężne o charakterze cywilnoprawnym mogą być umarzane, odroczone lub rozkładane na raty.

2.     W tym celu należy złożyć wniosek zawierający informacje dotyczące wystąpienia przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1)    Wypełniony formularz wniosku.

2)     Oświadczenie o stanie majątkowym.

3)     Odcinek renty lub emerytury za ostatni kwartał roku poprzedniego.

4)     Zaświadczenie o zarobkach (brutto) za ostatni kwartał roku poprzedniego.

5)     Zaświadczenie PUP o uzyskanych dochodach za ostatni kwartał roku poprzedniego (dot. bezrobotnych).

6)     Zaświadczenie Urzędu Skarbowego (dot. bezrobotnych nie zarejestrowanych w PUP).

7)     Zaświadczenie o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie otrzymanej w roku ubiegania się o pomoc de minimis oraz w dwóch poprzednich latach albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie – dotyczy wniosku złożonego przez osoby prawne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą.

8)     Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie oraz sprawozdanie finansowe za okres trzech ostatnich lat obrotowych -  dotyczy wniosku złożonego przez osoby prawne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą.

9)   Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

1.     Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

a)     Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP (www.sekap.pl) - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.

b)    Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

c)     Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

2.     Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.

3.     W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia.

4.     W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową w PeUP i być zalogowanym.

Miejsce złożenia dokumentów w urzędzie:

Urząd Miasta - Punkt Informowania Mieszkańców ul. Bytomska 84 – parter, ul. Bytomska 92 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 430, (32) 39 39 364. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.

Przed złożeniem wniosku wskazana jest konsultacja z pracownikiem Wydziału Gospodarki Przestrzennej.

OPŁATY:

1.     Wniosek jest wolny od opłat.

2.     Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

3.     Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miasta (ul. Bytomska 84, pokój nr 1) lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta: PKO Bank Polski S.A. Nr 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566.

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1.     Bez zbędnej zwłoki.

2.     Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

  • Poprzez pocztę tradycyjną.
  • Osobiście w siedzibie urzędu.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

1.     Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

2.     Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Wydział Gospodarki Przestrzennej ul. Bytomska 92, pokój nr 201 (II  piętro); numer telefonu: (32) 39 39 343. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie występuje.

SKARGI I WNIOSKI:

1.     Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

a)     Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne na stronie www.sekap.pl, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.

b)    Pisemnie pocztą tradycyjną.

c)     Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

d)    Ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta Piekary Śląskie lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek od 13:00 do 17:00; numer telefonu: (32) 39 39 358.

2.     Skargi i wnioski są wolne od opłat.

PODSTAWA PRAWNA:

1.     Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.).

2.     Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.).

3.     Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.).

4.     Uchwała nr XLII/492/17 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Miastu Piekary Śląskie lub jego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i instytucjom kultury, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

5.     Zarządzenie nr ORo.0050.378.2015 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad wymiaru, ewidencji i poboru dochodów niepodatkowych pobieranych przez Urząd Miasta w Piekarach Śląskich z późn. zm.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informuję iż:

1.  Administratorem danych osobowych, które zostały nam przez Pana/Panią przekazane jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.: +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;

2.  W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych, ma Pani/Pan prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora:

a)  drogą mailową na adres dane.osobowe@piekary.pl

b)  pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.

3.  Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Miasta Piekary Śląskie, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, art. 55, art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych oraz Uchwały Nr XLII/492/17 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31.08.2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Miastu Piekary Śląskie lub jego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i instytucjom kultury, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg, na podstawie art. 6 ust. 1. lit c i e RODO.

4.  Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej) oraz podmiotom przetwarzającym:

·         LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie,

·         Asseco Data Systems S.A. z siedzibą przy ul. Podolskiej 21, 81-321 Gdynia, której powierzono dane w związku z asystą techniczną zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

5.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w ust. 3. Po zrealizowaniu tego celu dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres 5 lat od zakończenia sprawy, co wynika z przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres ten może ulec zmianie w związku ze zmianą przepisów prawa.

6.  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

7.  Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b  RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

8.  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

9.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem koniecznym do realizacji wniosku.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

FORMULARZE:

Wniosek o umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Miasta Piekary Śląskie.

Oświadczenie o stanie majątkowym.

Załączniki

GP.1611.31.2019 - Karta informacyjna - Umarzanie, odraczanie, rozłożenie na raty zaległych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Miasta Piekary Śląskie (230.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
GP.1611.31.2019 - OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM do umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (42.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
GP.1611.31.2019 - OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM do umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (261kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
GP.1611.31.2019 - WNIOSEK o umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym (779kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
GP.1611.31.2019 - WNIOSEK o umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym (292.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Danuta Słania-Rodak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Danuta Słania-Rodak
Data wprowadzenia:2020-02-07 14:02:57
Opublikował:Danuta Słania-Rodak
Data publikacji:2020-02-10 12:26:50
Ostatnia zmiana:2020-02-10 12:27:00
Ilość wyświetleń:128

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij