Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

GP.1611.11.2019 - Zbycie nieruchomości Gminy Piekary Śląskie lub Miasta Piekary Śląskie na prawach powiatu w drodze przetargu.

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej : Wydział Gospodarki Przestrzennej

Nr karty : GP.1611.11.2019

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY :

Zbycie nieruchomości Gminy Piekary Śląskie lub Miasta Piekary Śląskie na prawach powiatu w drodze przetargu.

OGÓLNY OPIS:

1.     Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) nieruchomości stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego zbywane są w drodze przetargu.

2.     Rodzaje przetargów:

a)     Przetarg ustny nieograniczony.

b)    Przetarg ustny ograniczony.

c)     Przetarg pisemny nieograniczony.

d)    Przetarg pisemny ograniczony.

Przetarg ustny organizowany jest w celu uzyskania jak najwyższej ceny. Przetarg pisemny ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty. Przetarg ograniczony organizuje się, jeżeli warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób. O zastosowanej formie przetargu decyduje jego organizator.

3.     Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą albo jeżeli w przetargu pisemnym nie wpłynęła ani jedna oferta lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej, a także jeżeli komisja przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.     Wypełniony formularz wniosku.

2.     Mapa ewidencyjna z zaznaczonym terenem, do którego odnosi się wniosek o zbycie.

3.     Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia).

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

1.     Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

a)     Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP (www.sekap.pl) - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.

b)    Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

c)     Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

2.     Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.

3.     W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia.

4.     W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową w PeUP i być zalogowanym.

Miejsce złożenia dokumentów w urzędzie:

Urząd Miasta - Punkt Informowania Mieszkańców ul. Bytomska 84 – parter, ul. Bytomska 92 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 430, (32) 39 39 364. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.

Przed złożeniem wniosku wskazana jest konsultacja z pracownikiem Wydziału Gospodarki Przestrzennej.

OPŁATY:

1.     Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) lit. h ustawy o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1000 z późn. zm.).

2.     Opłatę sądową oraz koszt zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1.     Bez zbędnej zwłoki.

2.     Postępowanie kończy się zawarciem aktu notarialnego przed notariuszem.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

1.     Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

2.     Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Wydział Gospodarki Przestrzennej ul. Bytomska 92, pokój nr 212 ( II  piętro); numer telefonu: (32) 77 61 457. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Uczestnik przetargu w terminie 7 dni od dnia zamknięcia przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wojewody, jeżeli przetarg dotyczy nieruchomości Skarbu Państwa, albo do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli przetarg dotyczy nieruchomości stanowiących własność tej jednostki.

SKARGI I WNIOSKI:

1.     Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

a)     Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne na stronie www.sekap.pl, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.

b)    Pisemnie pocztą tradycyjną.

c)     Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

d)    Ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta Piekary Śląskie lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek od 13:00 do 17:00; numer telefonu: (32) 39 39 358.

2.     Skargi i wnioski są wolne od opłat.

PODSTAWA PRAWNA:

1.     Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.);

2.     Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.).

3.     Uchwała Nr XLII/458/09 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 3 września 2009 r. w sprawie zasad nabycia i zbycia nieruchomości, stanowiących gminny oraz powiatowy zasób nieruchomości Miasta Piekary Śląskie.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informuję iż:

1.  Administratorem danych osobowych, które zostały nam przez Pana/Panią przekazane jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.: +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;

2.  W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych, ma Pani/Pan prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora:

a)  drogą mailową na adres dane.osobowe@piekary.pl

b)  pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.

3.  Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zbycia nieruchomości w drodze przetargu, zgodnie z art. 13, art. 23 ust 1 pkt 7 w związku z art. 25 ust. 2 oraz art. 25a, art. 28, art. 37 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, § 1 pkt 5 załącznika do Uchwały Nr XLII/458/09 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 03.09.2009 r. w sprawie określenia zasad nabycia i zbycia nieruchomości, stanowiących gminny oraz powiatowy zasób nieruchomości Miasta Piekary Śląskie, Zarządzenie Nr ORo.0050.15.2013 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie zasad przeprowadzania rokowań po drugim przetargu dotyczących zbycia nieruchomości stanowiących gminny oraz powiatowy zasób nieruchomości Miasta Piekary Śląskie oraz negocjacji dotyczących nabycia nieruchomości do gminnego lub powiatowego zasobu nieruchomości, na podstawie art. 6 ust. 1. lit c i e RODO.

4.  Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), kancelarii notarialnej, w której będzie zawierana umowa notarialna oraz podmiotom przetwarzającym:

·         LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie,

·         Asseco Data Systems S. A. z siedzibą przy ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia, której powierzono dane w związku z asystą techniczną zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie,

·         HyperView Sp. zo. o. ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu wniosków administracyjnych w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie,

·         ABM Wycena Nieruchomości Projektowanie Architektoniczne Anna i Bartosz Michalscy S.C. ul. Czernieckiego 22a, 44-100 Gliwice, której powierzono dane w związku z ustaleniem wartości nieruchomości,

·         Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych „XYZ” Jarosław Paruch z siedzibą przy ulicy Armii Krajowej 5/43, 43-100 Tychy, której powierzono dane w związku z obsługą geodezyjną.

Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną, dane będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piekary Śląskie oraz na stronie internetowej www.piekary.pl

5.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. Po ich zrealizowaniu dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych wieczyście, co wynika z przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres ten może ulec zmianie w związku ze zmianą przepisów prawa.

6.  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.7.     

7. Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b  RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

8.  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone;

9.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem koniecznym do realizacji wniosku.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

FORMULARZE:

Wniosek o zbycie nieruchomości Gminy Piekary Śląskie lub Miasta Piekary Śląskie na prawach powiatu w drodze przetargu.

Załączniki

GP.1611.11.2019 - Karta informacyjna - zbycie nieruchomości gminy i powiatu w drodze przetargu (231kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
GP.1611.11.2019 - WNIOSEK o zbycie nieruchomości stanowiących zasób gminy, Miasta Piekary Śląskie na prawach powiatu w drodze przetargu (777kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
GP.1611.11.2019 - WNIOSEK o zbycie nieruchomości stanowiących zasób gminy, Miasta Piekary Śląskie na prawach powiatu w drodze przetargu (292.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Danuta Słania-Rodak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Danuta Słania-Rodak
Data wprowadzenia:2020-02-07 13:45:11
Opublikował:Danuta Słania-Rodak
Data publikacji:2020-02-10 12:27:50
Ostatnia zmiana:2020-02-10 12:28:06
Ilość wyświetleń:153

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij