Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

46. Zgłoszenie zmian do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej :

Wydział Polityki Gospodarczej - Referat Działalności Gospodarczej

 

Nr karty : PGd.1611.46.2020

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY: Zgłoszenie zmian do ewidencji innych obiektów,  w których świadczone są usługi hotelarskie

 

OGÓLNY OPIS:

 

1. Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji informacje o:

 • Zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich.
 • Uzyskaniu decyzji o zaszeregowaniu obiektu wpisanego do ewidencji prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do rodzaju i nadaniu kategorii podlegającym wpisaniu do ewidencji prowadzonej przez marszałka województwa.
 • Zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową.
 • Zmianie liczby miejsc noclegowych.

2. Przedsiębiorca lub rolnik świadczący usługi hotelarskie informuje organ prowadzący ewidencję o zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie świadczonych usług. Informacji tych nie uważa się za zgłoszenie, o którym mowa w poprzednim punkcie.

3. Organ prowadzący ewidencję dokonuje z urzędu wykreślenia obiektu z ewidencji, m.in. gdy:

 • Przedsiębiorca lub rolnik zaprzestał na okres dłuższy niż 1 rok świadczenia usług hotelarskich.
 • Przedsiębiorcą świadczącym usługi hotelarskie w obiekcie była jednostka organizacyjna, która uległa likwidacji.

3. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną lub rolnik zmarł, a jego następcy prawni nie zgłosili zamiaru świadczenia usług hotelarskich w obiekcie.

4. Obiekt przestał spełniać wymagania sanitarne lub przeciwpożarowe lub inne, określone odrębnymi przepisami.

5. Stan obiektu uniemożliwia świadczenie usług hotelarskich.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1. Odręcznie sporządzone podanie.

2. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

 

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

 

1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

    a. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.

    b. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

    c. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

Referat Działalności Gospodarczej ul. Bytomska 92 pokój nr 03 - parter. Numer telefonu: (32) 77 61 480 i (32) 39 39 348 Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00

2. Dokumenty do wglądu należy przedstawić:

 • W sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem - przy składaniu zgłoszenia.
 • W sytuacji korzystania ze skrzynki PeUP lub drogi pocztowej - dostarczyć bezpośrednio do urzędu, jako uzupełnienie wcześniej przesłanego zgłoszenia lub przesłać pocztą, a urząd po dokonaniu odpowiednich czynności dokumenty te odeśle na wskazany adres.

    3. Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.

    4. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

 

OPŁATY:

 

1. Postępowanie nie podlega opłatom.

2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Wpłata na konto bankowe: PKO Bank Polski SA Urząd Miasta Piekary Śląskie – Podatki 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566

3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania pełnomocnictwa.

Kasa Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 pokój nr 01 - parter Numer telefonu: (32) 39 39 318.  Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 16:30 wtorek - czwartek 7:30 - 15:00 piątek 7:30 - 13:30.

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

1. Niezwłocznie, w terminie do 7 dni od złożenia kompletnego zgłoszenia dokonywany jest wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi turystyczne, o czym Zgłaszający informowany jest stosownym pismem.

2. Dokument może być odebrany przez Zgłaszającego:

a. Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.

b. Poprzez pocztę tradycyjną.

c. Osobiście w siedzibie urzędu.

Referat Działalności Gospodarczej ul. Bytomska 92 pokój nr 03 - parter. Numer telefonu:     (32) 77 61 480 i (32) 39 39 348 Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00,  wtorek - czwartek 7:30 - 15:30,  piątek 7:30 - 14:00.

3. O formie odbioru decyduje Zgłaszający w podaniu.

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

 

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

Informacje można uzyskać również telefonicznie. Referat Działalności Gospodarczej ul. Bytomska 92 pokój nr 03 - parter. Numer telefonu: (32) 77 61 480 i (32) 39 39 348 Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Tryb odwoławczy nie występuje.

 

 

SKARGI I WNIOSKI:

 

1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

a. Pisemnie pocztą tradycyjną.

b. Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

c. Ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

d. Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne na platformie www.sekap.pl

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba ul. Bytomska 84, pokój nr 201 poniedziałek 13:00 - 17:00 Numery telefonów: (32) 39 39 358.

2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek przewodników turystycznych (tekst jednolity - Dz.  U.  z  2019  r. poz. 238).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 oraz z 2011r. Nr 259, poz. 1553).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity - Dz.  U.  z  2019  r. poz. 1000 z późn. zm.).

FORMULARZE: brak

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (w skrócie RODO), informuję, iż:

1.      Administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta w Piekarach Śląskich z siedzibą  przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39 39 411,
adres  e-mail: um@piekary pl, bip.piekary.pl

2.      W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych, ma Pani/Pan prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora:

a)       drogą mailową na adres: dane.osobowe@piekary.pl

b)       pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

3.      Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

·         prowadzenie ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z art.35 ust. 2 i  art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tekst jednolity - Dz.  U.  z  2019  r. poz. 238).

4.      Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawnione podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa:

·         spółce Asseco Data Systems S.A. z siedzibą przy ul. Podolskiej 21, 81321 Gdynia, której powierzono dane w związku z asystą techniczną zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie

·         LTC spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

5.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu/celów, o którym/ch mowa w ust. 3. Po zrealizowaniu tego celu dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres 10 lat, licząc od wykreślenia wpisu z rejestru. Okres przechowywania może ulec zmianie ze względu na zmiany przepisów prawa.

6.      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Nie stwierdzono przez Komisję Europejską właściwego stopnia ochrony danych. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7.      Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

8.      Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

9.      Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

10.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym związanym z realizacją pkt. 3. Konsekwencją nie podania danych wykonanie zadań określonych w pkt. 3  nie będzie możliwe.

11.   Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Załączniki

PGd.1611.46.2020 (291.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Barbara Włodarz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Barbara Włodarz
Data wprowadzenia:2020-02-04 11:03:37
Opublikował:Barbara Włodarz
Data publikacji:2020-02-04 11:04:27
Ostatnia zmiana:2020-02-04 11:04:37
Ilość wyświetleń:146
Urząd Miasta Piekary Śląskie
ul.Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij