Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

43. Zaszeregowanie obiektu turystycznego do kategorii pole biwakowe i wpisanie go do ewidencji.

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej :

Wydział Polityki Gospodarczej - Referat Działalności Gospodarczej

 

Nr karty : PGd.1611.43.2020

 

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY: Zaszeregowanie obiektu turystycznego do kategorii pole biwakowe i wpisanie go do ewidencji

OGÓLNY OPIS :

 1. Pola biwakowe to obiekty niestrzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach.
 2. Zaszeregowania pól biwakowych dokonuje i prowadzi ich ewidencję Prezydent Miasta Piekary Śląskie
 3. Przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich przedsiębiorca obowiązany zgłosić ten obiekt do ewidencji pól biwakowych.
 4. W celu uzyskania zaszeregowania obiektu do kategorii Pole biwakowe należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.
 5. Na podstawie decyzji o zaszeregowaniu, obiekt wpisywany jest do ewidencji pól biwakowych.

WYMAGANE DOKUMENTY :

 1. Odręcznie sporządzone podanie.
 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
 3. Opinia właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej dot. spełniania przez obiekt wymagań przeciwpożarowych lub protokół okresowej kontroli Państwowej Staży Pożarnej (kserokopia).
 4. Opinia właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego dot. spełnienia przez obiekt wymagań sanitarnych lub protokół okresowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (kserokopia).
 5. Opis obiektu.
 6. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez obiekt wymagań budowlanych:
  1. Dla obiektów, dla których jest to wymagane - decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z potwierdzonym zawiadomieniem właściwego organu o przystąpieniu do użytkowania obiektu lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, lub decyzja o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu, a w przypadku obiektów wzniesionych przed 1 kwietnia 1995 r., które utraciły wymienione dokumenty - opinia rzeczoznawcy budowlanego stwierdzającą bezpieczeństwo użytkowania obiekt.
  2. Dla wszystkich obiektów - książka obiektu z wpisami potwierdzającymi przeprowadzenie okresowych kontroli wymaganych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz.469, z poźn. zmianami), przedstawioną do wglądu organowi dokonującemu kontroli lub oceny obiektu.
 7. Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz dla pól biwakowych.
 8. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :

 

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

1.      Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.

2.      Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

3.      Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.

Referat Działalności Gospodarczej ul. Bytomska 92 pokój nr 03 - parter. Numer telefonu: (32) 77 61 480 i (32) 39 39 348 Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00

Dokumenty do wglądu należy przedstawić:

a)      W sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem - przy składaniu wniosku.

b)      W sytuacji korzystania ze skrzynki PeUP lub drogi pocztowej - dostarczyć bezpośrednio do urzędu, jako uzupełnienie wcześniej przesłanego wniosku lub przesłać pocztą, a urząd po dokonaniu odpowiednich czynności dokumenty te odeśle na wskazany adres.

Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.

W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

 

OPŁATY :

 1. Kwota opłaty za dokonanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do rodzaju pole biwakowe - 100 PLN.Wpłata na konto bankowe: PKO Bank Polski SA Urząd Miasta Piekary Śląskie –Dochody 97 1020 2313 0000 3602 0556 3517

Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

 1. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej. Wpłata na konto bankowe: PKO Bank Polski SA Urząd Miasta Piekary Śląskie – Podatki 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566
 2. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
 3. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania pełnomocnictwa.

Kasa Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 pokój nr 01 - parter Numer telefonu: (32) 39 39 318 Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 16:30,  wtorek - czwartek 7:30 - 15:00,  piątek 7:30 - 13:30

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY :

 

1.      W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja o zaszeregowaniu bądź odmowie zaszeregowania obiektu do kategorii Pole biwakowe. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

2.      Jeżeli obiekt uzyskał zaszeregowanie do kategorii Pole biwakowe, na podstawie decyzji o zaszeregowaniu wpisywany jest do ewidencji pól biwakowych. O dokonaniu wpisu Wnioskodawca jest informowany pismem.

3.      Jeżeli obiekt nie uzyskał zaszeregowania do kategorii Pole biwakowe, wydawana jest decyzja o odmowie wpisu do ewidencji obiektów pól biwakowych.

4.      Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

 1.  
  1. Poprzez pocztę tradycyjną.
  2. Osobiście w siedzibie urzędu.
  3. Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową Pup.

Referat Działalności Gospodarczej ul. Bytomska 92 pokój nr 03 - parter. Numer telefonu: (32) 77 61 480 i (32) 39 39 348 Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :

 

1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

 

Referat Działalności Gospodarczej ul. Bytomska 84 pokój nr 12 - parter. Numer telefonu: (32) 77 61 480 i (32) 39 39 348 Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00

 

TRYB ODWOŁAWCZY :

 1. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.           
 2. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

 ·         Przy pomocy formularza elektronicznego Odwołanie dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP, ile Odwołujący posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub Profil Zaufany ePUAP.

·         Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

·         Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.

Urząd Miasta ul. Bytomska 84 Punkt Informowania Mieszkańców - parter. Numer telefonu: (32) 77 61 430 i (32) 39 39 361 Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00

3.       O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.

4.       Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

 

SKARGI I WNIOSKI :

 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
 2. Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.
 3. Pisemnie pocztą tradycyjną.
 4. Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00
 5. Ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu. Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba ul. Bytomska 84, pokój nr 201 poniedziałek 13:00 - 17:00 Numery telefonów: (32) 39 39 358.
 6. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

 

INFORMACJE DODATKOWE :

 1. Prezydent Miasta Piekary Śląskie ma prawo kontrolować przestrzeganie:
  1. Wymagań co do wielkości obiektu, jego wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, ustalone dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany.
  2. Wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych oraz innych określonych odrębnymi przepisami.

- w stosunku do wszystkich obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

 1. Prezydent Miasta Piekary Śląskie może wykonywać następujące czynności kontrolne:
  1. Dokonywać kontroli wszystkich pomieszczeń i urządzeń wchodzących w skład kontrolowanych obiektów.
  2. Żądać od kierownika obiektu oraz od wszystkich osób, które są w tym obiekcie zatrudnione, pisemnych i ustnych informacji w sprawach objętych kontrolą.
  3. Żądać okazania dokumentów potwierdzających spełnienie przez obiekt wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych i innych określonych odrębnymi przepisami.
 2. Jeżeli obiekt hotelarski przestał spełniać wymagania określone dla rodzaju i kategorii zaszeregowania Prezydent Miasta Piekary Śląskie uchyla decyzję o zaszeregowaniu obiektu do określonego rodzaju.
 3. Jeżeli obiekt, w którym świadczone są usługi hotelarskie nie spełnia wymagań określonych przepisami prawa, Prezydent Miasta Piekary Śląskie  może nakazać wstrzymanie świadczenia usług hotelarskich do czasu usunięcia stwierdzonych uchybień.

PODSTAWA PRAWNA :

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek przewodników turystycznych (tekst jednolity - Dz.  U.  z  2019  r. poz. 238).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 oraz z 2011r. Nr 259, poz. 1553).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity - Dz.  U.  z  2019  r. poz. 1000 z późn. zm.).

 

FORMULARZE: brak

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (w skrócie RODO), informuję, iż:

1.      Administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta w Piekarach Śląskich z siedzibą  przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39 39 411,
adres  e-mail: um@piekary pl, bip.piekary.pl

2.      W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych, ma Pani/Pan prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora:

a)       drogą mailową na adres: dane.osobowe@piekary.pl

b)       pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

3.      Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

·         prowadzenie ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z art.35 ust. 2 i  art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tekst jednolity - Dz.  U.  z  2019  r. poz. 238).

4.      Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawnione podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa:

·         spółce Asseco Data Systems S.A. z siedzibą przy ul. Podolskiej 21, 81321 Gdynia, której powierzono dane w związku z asystą techniczną zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie

·         LTC spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

5.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu/celów, o którym/ch mowa w ust. 3. Po zrealizowaniu tego celu dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres 10 lat, licząc od wykreślenia wpisu z rejestru. Okres przechowywania może ulec zmianie ze względu na zmiany przepisów prawa.

6.      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Nie stwierdzono przez Komisję Europejską właściwego stopnia ochrony danych. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7.      Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

8.      Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

9.      Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

10.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym związanym z realizacją pkt. 3. Konsekwencją nie podania danych wykonanie zadań określonych w pkt. 3  nie będzie możliwe.

11.   Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

Załączniki

PGd.1611.43.2020 (552.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Barbara Włodarz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Barbara Włodarz
Data wprowadzenia:2020-02-04 11:00:21
Opublikował:Barbara Włodarz
Data publikacji:2020-02-04 11:01:06
Ostatnia zmiana:2020-02-04 11:01:23
Ilość wyświetleń:135

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij