Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważnosć Uchwały Nr XVI/192/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.