Zarządzenie Nr ORo.0050.62.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie dla obszaru Szarlej - ETAP II