Zarządzenie Nr ORo.0050.41.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie: ogłoszenia naboru osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Piekary Śląskie w zakresie kultury w roku 2020 pn. „Spotkania z muzyką -organizacja koncertów pieśni chóralnych, jako forma kulturalnej promocji Miasta Piekary Śląskie oraz umacniania lokalnych tradycji śpiewaczych”.