Zarządzenie Nr ORo.0050.38.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej pn. „Organizacja działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów kobiet po mastektomii”