Zarządzenie Nr ORo.0050.36.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie „przetargu nieograniczonego" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: „Dostosowanie obiektu Miejskiego Przedszkola nr 10 do obowiązujących przepisów p.poż”.