Zarządzenie Nr ORo.0050.27.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie „przetargu nieograniczonego" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: "Realizacja Projektu „Słoneczne Piekary -montaż układów solarnych i fotoogniw w Piekarach Śląskich „ Część 1 w ramach Działania 4.1. Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”.