Zarządzenie Nr ORo.0050.828.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie „zamówienia z wolnej ręki" o wartości zamówienia równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: „Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej”.