Zarządzenie Nr ORo.0050.805.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie „zamówienia z wolnej ręki" o wartości zamówienia równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą:„Instalowanie barierek ochronnych, znaków drogowych itp. Łącznie z konserwacją i ich utrzymaniem na terenie Miasta Piekary Śląskie w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.”