Zarządzenie Nr ORo.0050.771.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 5 grudnia 2019  roku w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie „przetargu nieograniczonego" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą:„Przyjmowanie do schroniska bezdomnych psów i kotów z terenu Miasta Piekary Śląskie w roku 2020”