Zarządzenie nr ORo.0050.767.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie „zamówienia z wolnej ręki” o wartości zamówienia równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą:
Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej wraz z grobownictwem wojennym i miejscami pamięci narodowej oraz wycince, pielęgnacji drzew na terenie Piekar Śląskich w roku 2020:
I część: Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej wraz z grobownictwem wojennym i miejscami pamięci narodowej w Piekarach Śląskich;
II część: Usługi polegające na wycince, pielęgnacji drzew w Piekarach Śląskich.