Zarządzenie nr ORo.0050.766.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie „przetargu nieograniczonego" o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą:
I część - Nasadzenia drzew na terenie Piekar Śląskich;
II część - Upiększenie miasta kwiatami w donicach na słupach oświetleniowych oraz konstrukcjach kwietnikowych.