Zarządzenie Nr ORo.0050.752.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie „przetargu nieograniczonego" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa strzelnicy na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Olimpijskiej 3 w Piekarach Śląskich”.