Zarządzenie nr ORo.0050.748.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie „przetargu nieograniczonego" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: „Zakup serwera do istniejącej platformy wirtualizacyjnej zrealizowanej w technologii serwerów kasetowych”.