URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej : Wydział Gospodarki Przestrzennej

Nr karty : GP.1611.51.2019

 

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY:

Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 

OGÓLNY OPIS:

 

1.  Każdy ma prawo wglądu do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego   

     miasta  oraz otrzymania z niego wypisów i wyrysów.                                                                                                                                                                                                

2.  W celu otrzymania wypisów i/lub wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków

     zagospodarowania przestrzennego należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi   

     załącznikami.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1.   Wypełniony formularz wniosku.

2.   Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.

3.   Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona    

       kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

 

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

1.     Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

a.     przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP, opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,

b.     przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),

c.     złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy tj. w Punkcie  Informowania Mieszkańców ul. Bytomska 92 – parter, ul. Bytomska 84 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 430, (32) 39 39 364. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek – czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00. Przed złożeniem wniosku wskazana jest konsultacja  z pracownikiem Wydziału Gospodarki Przestrzennej.

2.     Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.

3.     W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia.

4.     W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową w PeUP i być zalogowanym.

OPŁATY:

1.  Opłata skarbowa od wydania wypisu lub wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wynosi:

      a) od wypisu:

          ? do 5 stron - 30 zł

          ?  powyżej 5 stron - 50 zł

    b) od wyrysu:

          ? za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie                 

              formatu A4 - 20 zł

          ? nie więcej niż 200

2.  Pracownik rozpatrujący wniosek określa konkretną kwotę opłaty i wzywa do uiszczenia  w   

     oznaczonym czasie ewentualnej dopłaty.

3.  Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury   

     albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł.
     Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub                

     rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

     Termin wniesienia opłaty w kwocie podstawowej: najpóźniej w dniu składania wniosku.
     Ewentualna dopłata w terminie określonym przez pracownika rozpatrującego wniosek.

4.  Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Miasta przelewem, przekazem 

     pocztowym lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta.

     Numer rachunku bankowego Urzędu Miasta:

     PKO Bank Polski SA  Nr 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566. Kasa Urzędu Miasta  

     ul. Bytomska 84 pokój nr 1 – parter, numer telefonu: (32) 39 39 318. Godziny urzędowania:   

     poniedziałek 7:30 – 16.30, wtorek- czwartek 7.30 – 15.00, piątek7.30 – 13.30.

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1.  W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku przygotowywany jest wypis i/lub wyrys

      ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

2.  Wypis i/lub wyrys wydawany jest Wnioskodawcy po przedłożeniu dowodu dokonania ewentualnej  

     dopłaty.

3.  Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

  • poprzez pocztę tradycyjną,
  • osobiście w siedzibie urzędu.

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

1.     Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

2.     Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Wydział Gospodarki Przestrzennej ul. Bytomska 92, pokój nr 213 - II  piętro. Numer telefonu: (32) 39 39 340. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

1.  Zażalenie na postanowienie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 

     dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

2.  Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

  przy pomocy formularza elektronicznego Odwołanie dostępnego w dziale Inne,  poprzez      

    skrzynkę kontaktową PeUP, opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym

      albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,

  przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),

·   bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.

3.  O zachowaniu terminu decyduje data złożenia zażalenia w Urzędzie lub data jego nadania      

     w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23

     listopada 2012r. – Prawo pocztowe ( Dz.U. z 2020r.,poz.1041).

4.  Wniesienie zażalenia jest wolne od opłat.

 

SKARGI I WNIOSKI:

1.     Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

a)    pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne na stronie www.sekap.pl, poprzez skrzynkę kontaktową PeUp. - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,  

b)    pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),

c)     złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy tj. w Punkcie  Informowania Mieszkańców ul. Bytomska 92 – parter, ul. Bytomska 84 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 430, (32) 39 39 364. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek – czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00.

d)    ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

2.     Skargi i wnioski są wolne od opłat.

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta  lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek  od 13:00 - 17:00; numer telefonu:  (32) 39 39 358.

 

PODSTAWA PRAWNA:

1.     Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz.741 z późn.zm.)

2.     Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity Dz.U. z 2019r.,poz.1000 z późn.zm.)     

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

1.  Administratorem danych osobowych, które zostały nam przez Pana/Panią przekazane jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.: +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl

2.  W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych, ma Pani/Pan prawo skontaktować  się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora:

a)  drogą mailową na adres dane.osobowe@piekary.pl

b)  pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.

3.  Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych i zadań w interesie publicznym polegających na wydaniu wyrysów, wypisów, opinii i zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z  art. 217 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na podstawie art. 6 ust. 1. lit c RODO.

4.  Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej) oraz podmiotowi przetwarzającemu - LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną, dane będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piekary Śląskie oraz na stronie internetowej www.piekary.pl

5.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w ust. 3. Po zrealizowaniu tego celu dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres 5 lat od zakończenia sprawy, co wynika z przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres ten może ulec zmianie w związku ze zmianą przepisów prawa.

6.  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania.

     Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

7.  Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b  RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

8.  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem i wymogiem wynikającym z przepisów wskazanych w ust. 3. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji wniosku.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

FORMULARZE:

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego