Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

GP.1611.47.2019 - Złożenie wniosku o wydanie drcyzji o warunkach zabudowy

 

 

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej : Wydział Gospodarki Przestrzennej

Nr karty : GP.1611.47.2019

 

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY:

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

 

OGÓLNY OPIS:

1.     Zmiana zagospodarowania terenu - w przypadku braku planu miejscowego polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy.

2.     Nie wymagają wydania decyzji o warunkach zabudowy roboty budowlane:

a)    polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska,

b)    niewymagające pozwolenia na budowę.

3.     Warunki zabudowy wydawane są również dla zmiany zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę, z wyjątkiem tymczasowej, jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, trwającej do roku.

4.     W przypadku inwestycji celu publicznego zamiast warunków zabudowy wydawana jest decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego opisana w karcie Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

5.     Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

a)    co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu,

b)    teren ma dostęp do drogi publicznej,

c)     istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego,

d)    teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 1999r., Nr 15, poz. 1112).

e)    Decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

6.     Warunek dot. uzbrojenia terenu uznaje się za spełniony, jeżeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem.

7.     Wyjątki od warunków opisanych w pkt. 5 określa art. 61, ust. 2 - 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

8.     W celu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

9.     W odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji do wiadomości pozostałym wnioskodawcom i właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości.

10.  Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Informację tej treści zamieszcza się w decyzji.

11.  Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o warunkach zabudowy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.     Wypełniony formularz wniosku.

2.     Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.

3.     Kopia mapy zasadniczej lub - w przypadku jej braku - kopia mapy katastralnej, obejmująca teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać - odległość nie mniejsza niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem (w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000) z zaznaczonymi granicami terenu objętego wnioskiem.

4.     Charakterystyka inwestycji obejmująca:

a)    określenie zapotrzebowania na wodę, energię i sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków sanitarnych i deszczowych, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby także sposobu unieszkodliwiania odpadów,

b)    określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,

c)     określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz danych opisujących jej wpływ na środowisko.

5.     W przypadku lokalizacji składowiska odpadów:

o    docelową rzędną składowiska odpadów,

o    roczną i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów,

o    sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzenia ścieków,

o    sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego.

6.     Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z klauzulą ostateczności - w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

7.     Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

1.     Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

a.     przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP, opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,

b.     przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),

c.     złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy tj. w Punkcie  Informowania Mieszkańców ul. Bytomska 92 – parter, ul. Bytomska 84 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 430, (32) 39 39 364. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek – czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00. Przed złożeniem wniosku wskazana jest konsultacja z pracownikiem Wydziału Gospodarki Przestrzennej.

2.     Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.

3.     W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia.

4.     W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową w PeUP i być zalogowanym.

 

OPŁATY:

1.     Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej: 107 zł.

2.     Decyzje dotyczące budownictwa mieszkaniowego oraz inwestycji, których Inwestorem jest jednostka budżetowa lub jednostka samorządu terytorialnego są zwolnione z opłaty skarbowej.

3.     Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię: 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

4.     Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Miasta przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta.

Numer rachunku bankowego Urzędu Miasta: PKO Bank Polski SA  Nr 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566. Kasa Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 pokój nr 1 – parter, numer telefonu: (32) 39 39 318. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 – 16.30, wtorek- czwartek 7.30 – 15.00, piątek7.30 – 13.30.

5.     Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1.     W terminie do 2 miesięcy od złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja administracyjna ustalająca warunki zabudowy bądź decyzja o odmowie ustalenia warunków zabudowy.

2.     Do w/w terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

3.     Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

a)    poprzez pocztę tradycyjną,

b)    osobiście w siedzibie urzędu.

4.     O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

5.     Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy można zawiesić na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy.
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta podejmuje postępowanie i wydaje decyzję w sprawie ustalenia warunków zabudowy, jeżeli:

a)    w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawieszenia postępowania rada gminy nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego, albo

b)    w okresie zawieszenia postępowania nie uchwalono miejscowego planu lub jego zmiany.

6.     Jeżeli wniosek o ustalenie warunków zabudowy dotyczy obszaru, w odniesieniu do którego istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy zawiesza się do czasu uchwalenia planu.

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

1.     Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

2.     Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Wydział Gospodarki Przestrzennej ul. Bytomska 92, pokój nr 213 - II  piętro. Numer telefonu: (32) 39 39 340. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

1. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia

    doręczenia rozstrzygnięcia,  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.

2. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

  przy pomocy formularza elektronicznego Odwołanie dostępnego w dziale Inne,  poprzez      

    skrzynkę kontaktową PeUP, opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym

     albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,

  przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),

·   bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.

3. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania 

    w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada   

    2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018r. , poz. 2188 z późn.zm.).

4. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

 

 

SKARGI I WNIOSKI:

1.     Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

a)    Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne na stronie www.sekap.pl, poprzez skrzynkę kontaktową PeUp. - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.  

b)    Pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym)

c)     Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy tj. w Punkcie  Informowania Mieszkańców ul. Bytomska 92 – parter, ul. Bytomska 84 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 430, (32) 39 39 364. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek – czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00.

d)    Ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

2.     Skargi i wnioski są wolne od opłat.

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta  lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek  od 13:00 - 17:00; numer telefonu:  (32) 39 39 358.

 

PODSTAWA PRAWNA:

1.     Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r.,  poz.1945 z późn. zm.).

2.     Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz.1000 z późn. zm.).

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

1.  Administratorem danych osobowych, które zostały nam przez Pana/Panią przekazane jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.: +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl.

2.  W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych, ma Pani/Pan prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora:

a)  drogą mailową na adres dane.osobowe@piekary.pl

b)  pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.

3.  Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

·       ustalenia lokalizacji celu publicznego, zgodnie z art. 51 ust. 1. pkt 1 i 2 oraz art. 57 ust. 2  ustawy z dnia  27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na podstawie art. 6 ust. 1. lit c RODO;

·       wydania decyzji o warunkach zabudowy, zgodnie z art. 60 ust. 1, art. 67 ust 1,  art. 63 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  na podstawie 6 ust. 1. lit c RODO.

4.  Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej) oraz podmiotom przetwarzającym:

·       LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie,

·       HyperView Sp. zo. o. ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu wniosków administracyjnych w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną, dane będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piekary Śląskie oraz na stronie internetowej www.piekary.pl

5.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. Po zrealizowaniu tego celu dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych wieczyście, co wynika z przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres ten może ulec zmianie w związku ze zmianą przepisów prawa.

6.  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

7.  Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b  RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

8.  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

9.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem koniecznym do realizacji wniosku.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

FORMULARZE:

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (252.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Karta Usługi (352.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (778kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Blandyna Gorol
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Blandyna Gorol
Data wprowadzenia:2019-11-20 15:12:46
Opublikował:Blandyna Gorol
Data publikacji:2019-11-21 09:42:30
Ostatnia zmiana:2019-11-21 09:42:37
Ilość wyświetleń:230

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij