Zarządzenie Nr ORo.0050.696.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 6 listopada w sprawie ogłoszenia naboru osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego, zleconego z zakresu administracji rządowej pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w 2020 roku w Piekarach Śląskich”.