Zarządzenie Nr ORo.0050.682.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie „przetargu nieograniczonego" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: „Montaż z przyłączeniem do sieci elektrycznej, demontaż oraz wynajem elementów oświetlenia świątecznego.”