Zarządzenie Nr ORo.0050.668.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie „przetargu nieograniczonego" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: „Budowa amfiteatru i muszli koncertowej w ramach IlI etapu rewitalizacji parku Donnersmarcków w Kozłowej Górze - boisko do siatkówki plażowej.”