Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

GP.1611.38.2019 - Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

 

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Gospodarki Przestrzennej

Nr karty: GP.1611.38.2019

 

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY:

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

OGÓLNY OPIS:

Budowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, oraz przebudowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków, wymaga zgłoszenia właściwemu organowi. Przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.
Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego ww. robót budowlanych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony formularz zgłoszenia.
 2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 3. Cztery egzemplarze projektu budowlanego podpisane przez osobę sporządzającą projekt i posiadającą stosowne uprawnienia budowlane, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi.
  Projekt budowlany powinien zawierać:
  1. projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie obszaru oddziaływania obiektu, granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich. Powyższego nie stosuje się do projektu budowlanego przebudowy obiektu budowlanego, jeżeli, zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, nie jest wymagane ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
  2. projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia,
  3. w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej, oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych,
  4. w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,
  5. informację o obszarze oddziaływania obiektu,
  6. ponadto projekt budowlany powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
 4. Zaświadczenie projektanta (projektantów) o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego aktualne na dzień opracowania projektu budowlanego.
 5. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 6. Stosownie do potrzeb:
  1. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Decyzja o warunkach zabudowy nie jest wymagana w sytuacji obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze objętym zamierzeniem budowlanym,
  2. specjalistyczną opinię w przypadku projektów zawierających nowe, niesprawdzone w krajowej praktyce rozwiązania techniczne, nieznajdujące podstaw w przepisach i Polskich Normach
  3. dowód uiszczenia opłaty skarbowej dotyczącej zgłoszenia,
  4. zgodę na sytuowanie obiektu budowlanego przy drodze w odległości mniejszej niż określona w przepisach ustawy o drogach publicznych.

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP, opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
  2. przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),
  3. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy tj. w Punkcie  Informowania Mieszkańcówul. Bytomska 92 – parter, ul. Bytomska 84 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 430, (32) 39 39 364. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek – czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00. Przed złożeniem wniosku wskazana jest konsultacja z Pracownikiem Wydziału Gospodarki Przestrzennej,
 2. Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.
 3. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia.
 4. W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową w PeUP i być zalogowanym.

 

OPŁATY:

 

 1. Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnegood którego organ nie wniósł sprzeciwu podlega opłacie skarbowej:

- 1 zł za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej - nie więcej niż 539,00 zł.

 1. W przypadku przebudowy istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnegoopłata skarbowa wynosi 50% stawek określonych w pkt. 1 – dotyczy powierzchni niemieszkalnej.
 2. W przypadku zgłoszenia  obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony powyżej, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.
  1. Zwalnia się od opłaty skarbowej przyjęcie zgłoszenia:
   1. w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
 3. dotyczącego budynku zniszczonego lub uszkodzonego wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych.
 4. Termin wniesienia opłaty: obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.
 5. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury           albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi: 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
 6. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 7. Poświadczenie za zgodność z oryginałem  kopii dokumentów  – 5,00 zł /1 strona.

 

Numer rachunku bankowego Urzędu Miasta Piekary Śląskie :

PKO Bank Polski SA  Nr 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566.

Kasa Urzędu Miasta: ul. Bytomska 84, pokój nr 1 – parter, numer telefonu: (32) 39 39 318. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 – 16.30, wtorek- czwartek   7.30 – 15.00, piątek7.30 – 13.30.

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. Do wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji, lub nałoży obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę w drodze decyzji.
 2. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia, właściwy organ nakłada w drodze postanowienia obowiązek uzupełnienia brakujących dokumentów w określonym terminie, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
 3. Nałożenie obowiązku, o którym mowa powyżej, przerywa bieg terminu 21 dni na wniesienie przez organ sprzeciwu.
 4. W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
 5. Organ wnosi sprzeciw również w przypadku jeżeli:
  1. zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
  2. budowa lub wykonanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,decyzji o warunkach zabudowy lub inne przepisy.
 6. W przypadku zgłoszenia budowy wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, właściwy organ zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie urzędu w terminie 3 dni od dnia:
  1. doręczenia zgłoszenia – informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu,
  2. wniesienia sprzeciwu – informację o dacie jego wniesienia,
  3. upływu terminu 21 dni – o braku wniesienia sprzeciwu.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

1. Właściwy organ zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej   obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia:

       a)   doręczenia zgłoszenia – informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo 

             nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu,

       b)   wniesienia sprzeciwu – informację o dacie jego wniesienia,

       c)   upływu terminu, o który mowa w art. 30 ust.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo                   budowlane - informację o braku wniesie sprzeciwu.

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
  1. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Wydział Gospodarki Przestrzennej,  ul.Bytomska 92, pokój nr 214 - II  piętro. Numer telefonu: (32) 39 39 336,  (32) 39 39 360. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

1. Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia,   

    za pośrednictwem Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.

2. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

  •przy pomocy formularza elektronicznego Odwołanie dostępnego w dziale Inne,  poprzez      

    skrzynkę kontaktową PeUP, opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym

     albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,

  • przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),

 • bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.

3. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania 

    w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada   

    2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018r. , poz. 2188 z późn.zm.).

4. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

 

SKARGI I WNIOSKI:

 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
  1. pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Innena stronie www.sekap.pl, poprzez skrzynkę kontaktową PeUp.- opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
  2. pisemnie pocztą tradycyjną(dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),
  3. bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy tj. w Punkcie  Informowania Mieszkańcówul. Bytomska 92 – parter, ul. Bytomska 84 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 430, (32) 39 39 364. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek – czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00
  4. ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

 

 

 1. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta  lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek  od 13:00 - 17:00; numer telefonu:  (32) 39 39 358.

 

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019r.,poz. 1186

    z późn.zm).

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity

    Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm)

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz.1000).     

 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

1.  Administratorem danych osobowych, które zostały nam przez Pana/Panią przekazane jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.: +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;

2.  W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych, ma Pani/Pan prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora:

a)  drogą mailową na adres dane.osobowe@piekary.pl

b)  pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.

3.  Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, zgodnie z art. 30, art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), na podstawie art. 6 ust. 1. lit c RODO.

4.  Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej) oraz podmiotom przetwarzającym:

 • LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie,
 • HyperView Sp. zo. o. ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu wniosków administracyjnych w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną, dane będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piekary Śląskie oraz na stronie internetowej www.piekary.pl

5.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w ust. 3. Po zrealizowaniu tego celu dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych wieczyście, co wynika z przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres ten może ulec zmianie w związku ze zmianą przepisów prawa.

6.  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

7.  Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b  RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

8.  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

9.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem koniecznym do realizacji wniosku.

10.Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

FORMULARZE:

? zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2)

? oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3)

? informacje uzupełniające do wniosku o pozowanie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy

   lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie

   do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4)

 

 

UWAGI:                                   

 1. Istotne odstąpienie od projektu budowlanego złożonego wraz ze zgłoszeniem budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wobec którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej całego zamierzenia budowlanego.
 2. Zgłoszenie budowy/przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego zmieniające sposób zagospodarowania działki należy poprzedzić dokonaniem stosownych uzgodnień z właścicielami uzbrojenia podziemnego w przypadku kolizji projektowanego obiektu budowlanego z istniejącym uzbrojeniem.

 

Załączniki

Karta Usługi (314.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE (B-4) (434.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE (B-4) (14.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OSWIADCZENIE O PRAWIE DO DYSPONOWANIA (B-3) (531kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OSWIADCZENIE O PRAWIE DO DYSPONOWANIA (B-3) (14.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUD. MIESZK. JEDNORODZINNEGO (B-2) (485.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek o przeniesienie zgłoszenia wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (262kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUD. MIESZK. JEDNORODZINNEGO (B-2) (14.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek o przeniesienie zgłoszenia wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (866kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Blandyna Gorol
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Blandyna Gorol
Data wprowadzenia:2019-10-10 10:20:16
Opublikował:Blandyna Gorol
Data publikacji:2019-10-10 10:30:58
Ostatnia zmiana:2020-02-07 13:26:38
Ilość wyświetleń:381

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij