Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

GP.1611.34.2019 - Wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej : Wydział Gospodarki Przestrzennej

Nr karty : GP.1611.34.2019

 

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY:

Wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OGÓLNY OPIS:

 1. Wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej następuje na wniosek właściwego zarządcy drogi.
 2. Właściwy zarządca drogi składa wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej po uzyskaniu opinii właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta ( burmistrza, prezydenta miasta).
 3. Decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawane są wyłącznie dla dróg              publicznych.
 4. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej służy m.in. pozyskaniu gruntów pod inwestycję drogową, a jednym z jej integralnych elementów jest podział nieruchomości lub wskazanie gruntów, które na mocy tej decyzji stają się własnością właściwej jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa. Zatem, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie powinna dotyczyć robót budowlanych, które obejmują teren dotychczasowego pasa drogowego, stanowiący - zgodnie z kategorią drogi - odpowiednio własność właściwej jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa.
 5. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczy budowy nowej drogi, tj. wykonania połączenia drogowego między określonymi miejscowościami, a także jej odbudowy i rozbudowy. Jeżeli inwestycja drogowa wychodzi poza granice dotychczasowego pasa drogowego i/lub kiedy wymaga przejęcia własności nieruchomości, jest to rozbudowa drogi, która w myśl przepisów ustawy o drogach publicznych oraz ustawy Prawo budowlane jest traktowana jako budowa drogi. W takich przypadkach właściwe jest uzyskanie przez inwestora decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony formularz wniosku.

2.   Kopię mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku – kopię mapy katastralnej oraz kopię mapy   

sytuacyjno-wysokościowej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w   skali co najmniej 1:5000, przedstawiające proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych (granice terenu inwestycji) oraz istniejącego uzbrojenia terenu.

3.   Analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi oraz rozwiązania komunikacyjne.

4.   Mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi

      przepisami;

4a. określenie nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu

      Państwa lub jednostki samorządu Terytorialnego;

4b. określenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone.

5.   Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu.

6.   Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust.

      7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane , aktualnym na dzień opracowania projektu.

7.   Opinie:

       - właściwego organu nadzoru górniczego – w odniesieniu do terenów górniczych,

      - dyrektora właściwego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej – w odniesieniu do inwestycji   

          obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów             

          budowlanych lub robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,

     -   dyrektora właściwej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  – w odniesieniu do gruntów

          leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych,

      - właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Miejskiego Konserwatora

          Zabytków  - w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów.

      - właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej – w odniesieniu do linii kolejowych,

      - innych organów wymaganych przepisami szczególnymi;

8.  Wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne.

9.   Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony    odpis).

 

 

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP, opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
  2. przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),
  3. bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy tj. w Punkcie  Informowania Mieszkańcówul. Bytomska 92 – parter, ul. Bytomska 84 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 430, (32) 39 39 364. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek – czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00. Przed złożeniem wniosku wskazana jest konsultacja z pracownikiem Wydziału Gospodarki Przestrzennej.
 2. Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.
 3. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia.
 4. W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową w PeUP i być zalogowanym.

OPŁATY:

 1. Wniosek jest wolny od opłat.

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. W terminie do 90 dni od złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja administracyjna o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej bądź decyzja o odmowie zezwolenia na realizację ww. inwestycji.
 2. Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.
 3. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
 4. poprzez pocztę tradycyjną,
  1. osobiście w siedzibie urzędu.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Wydział Gospodarki Przestrzennej, ul.Bytomska 92, pokój nr 214 - II  piętro. Numer telefonu: (32) 39 39 336,  (32) 39 39 360. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00 

TRYB ODWOŁAWCZY:

1. Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia,   

    za pośrednictwem Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.

2. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

  • przy pomocy formularza elektronicznego Odwołanie dostępnego w dziale Inne,  poprzez      

     skrzynkę kontaktową PeUP, opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym

       albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

  • przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

 • bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.

3. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania 

    w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada   

    2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018r. , poz. 2188 z późn.zm.).

4. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

 

SKARGI I WNIOSKI:

 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
  1. pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Innena stronie www.sekap.pl, poprzez skrzynkę kontaktową PeUp.- opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
  2. pisemnie pocztą tradycyjną(dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),
  3. bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy tj. w Punkcie  Informowania Mieszkańcówul. Bytomska 92 – parter, ul. Bytomska 84 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 430, (32) 39 39 364. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek – czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00,
  4. ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.
 2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta  lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek  od 13:00 - 17:00; numer telefonu:  (32) 39 39 358.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm).
 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn.zm).
 3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.1186             z późn.zm).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz.1000).

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

1.  Administratorem danych osobowych, które zostały nam przez Pana/Panią przekazane jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.: +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl.

2.  W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych, ma Pani/Pan prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora:

a)  drogą mailową na adres dane.osobowe@piekary.pl

b)  pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.

3.  Pani/Pana dane będą przetwarzane ponieważ jest to niezbędne do wykonania zadania, które realizujemy w interesie publicznym - udzielenia zgody na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 82b ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, na podstawie art. 6 ust. 1. lit e RODO.

4.  Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym:

 • LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie;
 • HyperView Sp. zo. o. ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu wniosków administracyjnych w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

5.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w ust. 3 i zgodnie z ustawą z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane, nie krócej niż do końca istnienia obiektu budowlanego. Okres ten może ulec zmianie w związku ze zmianą przepisów prawa.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

7.  Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b  RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

8.  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

9.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem koniecznym do realizacji wniosku.

10.Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

 

FORMULARZE:

? Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Załączniki

Karta Usługi (300.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (889.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (354.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Blandyna Gorol
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Blandyna Gorol
Data wprowadzenia:2019-10-10 10:15:38
Opublikował:Blandyna Gorol
Data publikacji:2019-10-10 10:18:56
Ostatnia zmiana:2019-10-10 10:18:59
Ilość wyświetleń:265

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij