Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

GP.1611.36.2019 - Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę

 

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej : Wydział Gospodarki Przestrzennej

Nr karty : GP.1611.36.2019

 

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY:

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę

OGÓLNY OPIS:

 1. Wydanie decyzji o przeniesieniu decyzji udzielającej pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu, jeśli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji, w związku ze zmianą inwestora inwestycji będącej w budowie.
 2. Przeniesienie pozwolenia na budowę może nastąpić tylko w przypadku kiedy decyzja pozwolenia na budowę jest ważna. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.
 3. Stronami w postępowaniu o przeniesienie pozwolenia na budowę są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 3. Zgoda inwestora na rzecz którego decyzja została wydana, na przeniesienie tej decyzji na nowego inwestora (oryginał).
 4. Dziennik budowy do wglądu.
 5. Oświadczenie Inwestora o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę, podlegającej przeniesieniu
 6. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 7. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP, opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
  2. przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),
  3. złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy tj. w Punkcie  Informowania Mieszkańcówul. Bytomska 92 – parter, ul. Bytomska 84 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 430, (32) 39 39 364. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek – czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00. Przed złożeniem wniosku wskazana jest konsultacja z pracownikiem Wydziału Gospodarki Przestrzennej.
 2. Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.
 3. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia.
 4. W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową w PeUP i być zalogowanym. 

OPŁATY:

 1. Kwota opłaty skarbowej: 90 zł
 2. Termin wniesienia opłaty: obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.
 3. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Numer rachunku bankowego Urzędu Miasta Piekary Śląskie :

PKO Bank Polski SA  Nr 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566.

Kasa Urzędu Miasta: ul. Bytomska 84, pokój nr 1 – parter, numer telefonu: (32) 39 39 318. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 – 16.30, wtorek- czwartek   7.30 – 15.00, piątek7.30 – 13.30.

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. Decyzja wydawana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin wynosi 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 2. Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.
 3. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  1. drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP,
  2. poprzez pocztę tradycyjną,
  3. osobiście w siedzibie urzędu.
 4. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Wydział Gospodarki Przestrzennej, ul.Bytomska 92, pokój nr 214 - II  piętro. Numer telefonu: (32) 39 39 336,  (32) 39 39 360. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:0

TRYB ODWOŁAWCZY:

1. Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia,   

    za pośrednictwem Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.

2. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

 • przy pomocy formularza elektronicznego Odwołanie dostępnego w dziale Inne,  poprzez     

   skrzynkę kontaktową PeUP, opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym

   albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,

 • przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),

 • bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.

3. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania 

    w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada   

    2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018r. , poz. 2188 z późn.zm.).

4. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

 

SKARGI I WNIOSKI:

 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
  1. pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Innena stronie www.sekap.pl, poprzez skrzynkę kontaktową PeUp.- opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
  2. pisemnie pocztą tradycyjną(dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),
  3. złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy tj. w Punkcie  Informowania Mieszkańcówul. Bytomska 92 – parter, ul. Bytomska 84 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 430, (32) 39 39 364. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek – czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00
  4. ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.
 2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta  lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek  od 13:00 - 17:00; numer telefonu:  (32) 39 39 358.

 

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019r.,poz. 1186

    z późn.zm).

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity

    Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz.1000).     

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

1.  Administratorem danych osobowych, które zostały nam przez Pana/Panią przekazane jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.: +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;

2.  W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych, ma Pani/Pan prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora:

a)  drogą mailową na adres dane.osobowe@piekary.pl

b)  pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.

3.  Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

?przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę, zmianie decyzji, jej uchylenie,  

   wygaszenie, zezwalające na wejście w teren sąsiedniej nieruchomości celem

   wykonania robót budowlanych itp., zgodnie zart. 40, art. 36a ust. 2 oraz art. 47 ust. 2

   ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, art. 105, art. 145 §1 w związku

   z art.   151, art. 155 oraz art. 162  §1 pkt 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks  

   postępowania administracyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1. lit c RODO;

?wydania dziennika budowy, zgodnie zart. 45ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo  

   budowlane, na podstawie art. 6 ust. 1. lit c RODO.

4.  Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej) oraz podmiotom przetwarzającym:

 • LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie,
 • HyperView Sp. zo. o. ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu wniosków administracyjnych w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną, dane będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piekary Śląskie oraz na stronie internetowej www.piekary.pl

5.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celów, o których mowa w ust. 3 i zgodnie z ustawą z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane, nie krócej niż do końca istnienia obiektu budowlanego. Okres ten może ulec zmianie w związku ze zmianą przepisów prawa.

6.  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

7.  Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b  RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

8.  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

9.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem koniecznym do realizacji wniosku.

10.Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

FORMULARZE:

? wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę

? oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3)

? informacje uzupełniające do wniosku o pozowanie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy

   lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie

   do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4)

 

 

Załączniki

Karta Usługi (303.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (262.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (865kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OSWIADCZENIE O PRAWIE DO DYSPONOWANIA (B-3) (531.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OSWIADCZENIE O PRAWIE DO DYSPONOWANIA (B-3) (14.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE (B-4) (14.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE (B-4) (435.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Blandyna Gorol
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Blandyna Gorol
Data wprowadzenia:2019-10-09 15:00:21
Opublikował:Blandyna Gorol
Data publikacji:2019-10-09 15:04:07
Ostatnia zmiana:2019-10-09 15:07:59
Ilość wyświetleń:317

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij