Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

GP.1611.35.2019 - Wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę

 

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

Nazwa komórki organizacyjnej : Wydział Gospodarki Przestrzennej

Nr karty : GP.1611.35.2019

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY:

Wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę

OGÓLNY OPIS:

1. Zgodnie z art. 31 ustawy Prawo Budowlane - pozwolenia nie wymaga rozbiórka:

a. budynków i budowli – niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską – o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości;

b. obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.

2. Rozbiórka obiektów budowlanych, o których mowa w punkcie 1a, wymaga uprzedniego zgłoszenia właściwemu organowi, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania tych robót. Procedura zgłoszenia rozbiórki obiektu budowlanego zawarta jest w odrębnej karcie usług.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wypełniony formularz wniosku.

2. Zgoda właściciela obiektu .

3. Szkic usytuowania obiektu budowlanego.

4. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych.

5. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.

6. Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi, np:

a) informacje dotyczące urządzeń budowlanych, np. przyłączy,

b) dla obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków - decyzja Generalnego Konserwatora Zabytków o skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków,

c) dla obiektów budowlanych niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków - uzgodnienie Miejskiego Konserwatora Zabytków.

7. W zależności od potrzeb projekt rozbiórki obiektu.

8. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

a. przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP, opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,

b. przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),

c. złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy tj. w Punkcie Informowania Mieszkańców ul. Bytomska 92 – parter, ul. Bytomska 84 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 430, (32) 39 39 364. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek – czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00. Przed złożeniem wniosku wskazana jest konsultacja z pracownikiem Wydziału Gospodarki Przestrzennej.

2. Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.

3. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia.

4. W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową w PeUP i być zalogowanym.

OPŁATY:

1. Kwota opłaty: 36 zł.

2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Numer rachunku bankowego Urzędu Miasta Piekary Śląskie :

PKO Bank Polski SA Nr 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566.

Kasa Urzędu Miasta: ul. Bytomska 84, pokój nr 1 – parter, numer telefonu: (32) 39 39 318. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 – 16.30, wtorek- czwartek 7.30 – 15.00, piątek7.30 – 13.30.

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Decyzja wydawana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin wynosi 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

2. Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

3. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

a) drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP,

b) poprzez pocztę tradycyjną,

c) osobiście w siedzibie urzędu.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Wydział Gospodarki Przestrzennej, Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego ul.Bytomska 92, pokój nr 214 - II piętro. Numer telefonu: (32) 39 39 336, (32) 39 39 360. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00

TRYB ODWOŁAWCZY:

1. Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia,

za pośrednictwem Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.

2. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

przy pomocy formularza elektronicznego Odwołanie dostępnego w dziale Inne, poprzez

skrzynkę kontaktową PeUP, opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym

albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,

przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),

? bezpośednio w siedzibie urzęu w godzinach jego pracy.

3. O zachowaniu terminu decyduje data złżnia odwołnia w Urzęzie lub data jego nadania

w polskiej placóce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada

2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018r. , poz. 2188 z póź.zm.).

4. Wniesienie odwołnia jest wolne od opłt.

SKARGI I WNIOSKI:

1. Skargi i wnioski zwiąane z pracąurzęu moża skłdaćna jeden z poniżzych sposobó:

a) pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostęnego w dziale Inne na stronie www.sekap.pl, poprzez skrzynkękontaktowąPeUp. - opatrują dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,

b) pisemnie pocztątradycyjną(dla celó dowodowych zaleca sięprzesłnie listem poleconym),

c) bezpośednio w urzęzie w godzinach jego pracy tj. w Punkcie Informowania Mieszkańó ul. Bytomska 92 – parter, ul. Bytomska 84 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 430, (32) 39 39 364. Godziny urzęowania: poniedziałk 7:30 - 17:00 wtorek – czwartek 7:30 - 15:30 piąek 7:30 - 14:00

d) ustnie bezpośednio u wyznaczonego pracownika urzęu.

2. Skargi i wnioski sąwolne od opłt.

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważiona osoba w każy poniedziałk od 13:00 - 17:00; numer telefonu: (32) 39 39 358.

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019r.,poz. 1186

z póź.zm).

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postęowania administracyjnego (tekst jednolity

Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z póź. zm.).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłcie skarbowej ( tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz.1000).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

W zwiąku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o zapoznanie sięz poniżzymi informacjami:

1. Administratorem danych osobowych, któe został nam przez Pana/Paniąprzekazane jest Prezydent Miasta Piekary Śąkie z siedzibąprzy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śąkie, tel.: +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;

2. W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych, ma Pani/Pan prawo skontaktowaćsięz Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora:

a) drogąmailowąna adres dane.osobowe@piekary.pl

b) pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżj.

Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie bęzie wpłwał na wskazane sposoby kontaktu.

3. Pani/Pana dane bęąprzetwarzane w celu wydania pozwolenia na budowę, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. c RODO.

4. Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosują mechanizmy minimalizująe liczbęprzekazywanych danych oraz ograniczają możiwośćprzekazywania danych o charakterze wrażiwym, Pani/Pana dane mogąbyćujawniane podmiotom i osobom upoważionym na podstawie przepisó prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej) oraz podmiotom przetwarzająym:

? LTC Sp. z o.o. z siedzibąprzy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łóź któej powierzono dane w związku z asystątechnicznąelektronicznego systemu obiegu dokumentó w Urzęzie Miasta Piekary Śąkie,

? HyperView Sp. zo. o. ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, któej powierzono dane w zwiąku z asystątechnicznąelektronicznego systemu obiegu wnioskó administracyjnych w Urzęzie Miasta Piekary Śąkie.

Ponadto w zakresie stanowiąym informacjępubliczną dane bęąpublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzęu Miasta Piekary Śąkie oraz na stronie internetowej www.piekary.pl

5. Pani/Pana dane osobowe bęąprzechowywane jedynie w okresie niezbęnym do realizacji celu, o któym mowa w ust. 3 i zgodnie z ustawąz dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane, nie króej niżdo końa istnienia obiektu budowlanego. Okres ten moż ulec zmianie w zwiąku ze zmianąprzepisó prawa.

6. Przysłguje Pani/Panu prawo dostęu do treśi swoich danych oraz prawo do żąania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane sąniezgodne ze stanem faktycznym, usunięia, jeżli dane nie sąniezbęne do wywiąania sięz obowiąku wynikająego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania włdzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z ww. należ skontaktowaćsięz administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

7. Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmóićusunięia Pani/Pana danych osobowych.

8. Przysłguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego włśiwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzęu Ochrony Danych Osobowych, jeśi uzna Pani/Pan, iżprzepisy RODO został naruszone.

9. Podanie przez PaniąPana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem koniecznym do realizacji wniosku.

10. Pani/Pana dane osobowe nie bęąwykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o któym mowa w art. 22 RODO.

FORMULARZE:

?wniosek o pozwolenie na budowęlub rozbiókę(B-1),

?informacje uzupełiająe do wniosku o pozowanie na budowęlub rozbiókę zgłszenia budowy

lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz ośiadczenia o posiadanym prawie

do dysponowania nieruchomośiąna cele budowlane (B-4),

Sporząził

Załączniki

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE (B-4) (434.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Karta Usługi (298.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ (B-1) (548.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE (B-4) (14.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ (B-1) (14.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Blandyna Gorol
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Blandyna Gorol
Data wprowadzenia:2019-10-09 10:28:42
Opublikował:Blandyna Gorol
Data publikacji:2019-10-09 10:35:25
Ostatnia zmiana:2020-02-07 13:33:47
Ilość wyświetleń:365

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij