Zarządzenie Nr ORo.0050.626.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 4 października 2019 roku w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie "przetargu nieograniczonego" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: ''Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 5 w Piekarach Śląskich przy ulicy Alojzjanów 5".