Zarządzenie Nr ORo.0050.625.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 3 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie dla terenów położonych w rejonie ul. Partyzantów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko