Zarządzenie Nr ORo.0050.594.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych, w planie finansowym Urzędu Miasta Piekary Śląskie oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2019 r.