Zarządzenie Nr ORo.0050.583.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 13 września 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie dla obszaru Brzeziny Śląskie.