Zarządzenie nr ORo.0050.548.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie „zamówienia z wolnej ręki" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: „Rewitalizacja parku przy ulicy Stanisława Wyspiańskiego w Piekarach Śląskich - zamówienie powtórzone".