Zarządzenie nr ORo.0050.518.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie "zamówienia z wolnej ręki" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: "Dostawa i sprzedaż ciepła".