Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Zgłoszenie urodzenia dziecka

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej:

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

 

Nr karty:

 

USC.1611.6.2019

 

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY:

 

ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA

 

OGÓLNY OPIS:

 

Zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać osobiście lub drogą elektroniczną (dotyczy tylko matki lub ojca) w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a w przypadku gdy dziecko urodziło się martwe w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego dziecka.

 

Jeżeli nie dokonano zgłoszenia w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, lub w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia, kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza z urzędu akt urodzenia na podstawie karty urodzenia albo karty martwego dziecka.

Do zgłoszenia urodzenia dziecka są zobowiązani:

-       ojciec lub matka dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,

-       matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

-       przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.

 

Zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika.

 

Urodzenie dziecka rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsca urodzenia.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:    

 

1.     Karta urodzenia/ karta martwego urodzenia przekazana przez podmiot wykonujący działalność leczniczą do kierownika urzędu stanu cywilnego.

 

oraz

 

2.     W przypadku osobistego zgłoszenia urodzenia:

 

Dla dziecka pochodzącego z małżeństwa:

-       dowody osobiste rodziców (do wglądu).

 

Dla dziecka, gdy matka jest panną (bez uznania przez biologicznego ojca):

-       dowód osobisty matki dziecka (do wglądu).

 

Dla dziecka, gdy matka jest panną (z uznaniem przez biologicznego ojca) :

-       obecność obojga rodziców,

-       dowody osobiste rodziców (do wglądu).

 

Dla dziecka, gdy matka jest osobą rozwiedzioną lub pozostającą w separacji :

-       dowód osobisty matki dziecka (do wglądu).

 

Dla dziecka, gdy matka jest wdową :

-       dowód osobisty matki dziecka (do wglądu).

 

Pełnomocnictwo - udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny, rzecznik patentowy lub doradca podatkowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa. Do pełnomocnictwa dołącza się dowód uiszczenia stosownej opłaty.

 

3.     Zgłoszenie urodzenia dziecka w formie dokumentu elektronicznego.

 

 

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

 

Karta urodzenia/ karta martwego urodzenia przekazywana jest przez podmiot wykonujący działalność leczniczą do kierownika urzędu stanu cywilnego.

 

Zgłoszenia urodzenia można dokonać:

-       osobiście w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 84, pok. nr 1.

-       w formie dokumentu elektronicznego (tylko matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych) - czynność realizowana jest w drodze e-usługi, dostępnej na portalu obywatel.gov.pl. Warunkiem skorzystania z usługi jest posiadanie profilu zaufanego.

 

OPŁATY:

 

Wolne od opłaty skarbowej.

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie takiego zdarzenia powinno nastąpić w terminie 3 dni od daty sporządzenia karty urodzenia dziecka. Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się ustnie do protokołu lub drogą elektroniczną.

 

Podmioty wykonujące działalność leczniczą przekazują kartę urodzenia, w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia, a kartę martwego urodzenia w terminie 1 dnia od dnia jej sporządzenia,.

 

Akt urodzenia sporządza się na podstawie karty urodzenia/ karty martwego urodzenia w dniu zgłoszenia urodzenia dziecka, a jeżeli zgłoszenie urodzenia nastąpiło w formie dokumentu elektronicznego – w dniu zgłoszenia lub następnym dniu roboczym.

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

 

W każdym przypadku zgłoszenia urodzenia dziecka, tj. osobiście w urzędzie albo drogą elektroniczną, przed wpływem do urzędu stanu cywilnego karty urodzenia/ martwego urodzenia, kierownik urzędu stanu cywilnego nie może przyjąć zgłoszenia urodzenia dziecka i jest obowiązany powiadomić o tym rodziców dziecka.

 

Urząd stanu cywilnego przy rejestracji urodzenia dokonuje z urzędu zameldowania dziecka na pobyt stały lub czasowy oraz nadania dziecku numeru PESEL. Rodzice po rejestracji urodzenia otrzymują z urzędu: odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, powiadomienie o nadanym nr PESEL oraz zaświadczenie o zameldowaniu dziecka na pobyt stały. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy można otrzymać na wniosek, po uiszczeniu opłaty w wysokości 17,-zł.

 

W przypadku zgłoszenia urodzenia dziecka w formie dokumentu elektronicznego, po zarejestrowaniu urodzenia, do osoby zgłaszającej urodzenie przesłane zostaną powyższe dokumenty  w postaci papierowej albo elektronicznej, w zależności od wyboru osoby dokonującej elektronicznego zgłoszenia urodzenia.

 

Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. (32) 39 39 367, (32) 77 61 447 (z-ca kierownika USC), (32) 39 39 366 (kierownik usc), (32) 39 39 301 lub osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Piekarach Śląskich, ul. Bytomska 84, pok. 1, 2 i 3.

 

Urząd Stanu Cywilnego w Piekarach Śląskich jest czynny w godzinach:

-       poniedziałek: 7.30 - 17.00,

-       wtorek-czwartek: 7.30 - 15.30,

-       piątek: 7.30 - 14.00,

-       sobota: 10.00 - 13.00 (uroczystości zawarcia małżeństwa oraz rejestracja zgonów).

 

 

TRYB ODWOŁAWCZY:                                               

 

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia lub imion dziecka.

 

Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

-       przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,

-       przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),

-       złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

 

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej.

Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

 

SKARGI I WNIOSKI:

 

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

-       pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego „Skarga” lub „Wniosek” dostępnego w dziale „Inne” na stronie www.sekap.pl, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP,

-       pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej,

-       pisemnie bezpośrednio w Urzędzie Miasta w Piekarach Śląskich – Punkt Informowania  Mieszkańców przy ul. Bytomskiej 84 lub Bytomskiej 92,  w godzinach:

-       poniedziałek: 7.30 - 17.00

-       wtorek - czwartek: 7.30 - 15.30

-       piątek: 7.30 - 14.00

 

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek od 13.00 - 17.00; numer telefonu: (32) 39 39 358.

 

PODSTAWA PRAWNA:

                                                                                  

-       ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2224 z późn. zm.),

-       ustawa z dnia 25 lutego 1963 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 682 z późn. zm.),

-       ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1382 z późn. zm.),

-       rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 194 z późn. zm.),

-       rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz. U. z 2017 r., poz. 2305).

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 

Zgłoszenie urodzenia dziecka w formie dokumentu elektronicznego nie może być łączone z jednoczesnym uznaniem ojcostwa.

 

W związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

 

1.     Administratorami danych osobowych, które zostały nam przez Pana/ Panią przekazane są:

-       Minister Cyfryzacji z siedzibą w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27, email: iod@mc.gov.pl. (odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru stanu cywilnego),

-       Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie (02-591) przy ul. Stefana Batorego 5 (odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska,

-       Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (Prezydent Miasta Piekary Śląskie) w Piekarach Śląskich z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl.

2.    W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych, ma Pani/ Pan prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez każdego z administratorów:

-       administrator – Minister Cyfryzacji: poprzez email: iod@mc.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora,

-       administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: poprzez email: iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora,

-       administrator – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Piekarach Śląskich (Prezydent Miasta Piekary Śląskie): poprzez email: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora wskazany powyżej. Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.

3.    Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów,  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i c i art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z przepisami Rozdziału 6 i 7 ustawy z 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

4.    Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana dane, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawnione podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu (w przypadku korespondencji papierowej) oraz podmiotom przetwarzającym tj. Asseco Data Systems S.A. z siedzibą przy ul. Podolskiej 21, 81-321 Gdynia, LTC spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono asystę techniczną systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 80 lat (dot. rejestracji małżeństw i zgonów) lub 100 lat (dot. rejestracji urodzeń). Po tym czasie dokumentacja przekazywana jest do Archiwum Państwowego w Katowicach, gdzie będą przechowywane wieczyste. Okres przetwarzania może ulec zmianie ze względu na szczegółowe przepisy prawa, w tym w szczególności  zawarte w ustawie z 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego. Dane osobowe niewymagane przepisami prawa, które zostaną przez Panią/Pana dodatkowo podane, będą przetwarzane na podstawie świadomej i dobrowolnej zgody do momentu jej wycofania.

6.     Administrator dopuszcza przekazanie Pani/Pana danych osobowych do Państwa trzeciego na podstawie zawartych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczypospolita Polska.

7.     Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z w/w należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

8.     Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

9.     Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy wyłącznie nr telefonu podanego dobrowolnie do celów bezpośredniego kontaktu).

10.  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobistych, jeśli uzna Pani/Pan, że przepisy RODO zostały naruszone.

11.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym związanym z realizacją sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Podanie nr telefonu jest dobrowolne.

12.  Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia RODO.

 

FORMULARZE:

                                                                                  

pełnomocnictwo dot. rejestracji urodzenia dziecka.

 

Załączniki

USC_1611_6_2019 - pełnomocnictwo dot rejestracji urodzenia dziecka (71.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC_1611_6_2019 - pełnomocnictwo dot rejestracji urodzenia dziecka (49.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC_1611_6_2019 - oświadczenie dot ochrony danych osobowych _RODO (53.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC_1611_6_2019 - oświadczenie dot ochrony danych osobowych _RODO (46kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC_1611_6_2019 - oświadczenie dot ochr danych osob osób trzecich _RODO (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC_1611_6_2019 - oświadczenie dot ochr danych osob osób trzecich _RODO (53.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marek Markefka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marek Markefka
Data wprowadzenia:2019-08-01 07:57:39
Opublikował:Marek Markefka
Data publikacji:2019-08-21 13:40:23
Ostatnia zmiana:2019-08-21 13:40:35
Ilość wyświetleń:117

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij