Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej:

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

 

Nr karty:

 

USC.1611.17.2019       

 

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY:

 

NADANIE MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

 

OGÓLNY OPIS:

 

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznawane są parom zamieszkałym w Piekarach Śląskich, które w jednym związku małżeńskim przeżyły 50 lat.

 

Uroczystości nadania medali organizowane są w Urzędzie Stanu Cywilnego w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomska 84. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi wyróżnienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Przyznanie medalu wymaga złożenia stosownego wniosku.

 

Zgłoszenia długoletniego pożycie małżeńskiego należy dokonać w urzędzie stanu cywilnego w miejscu zamieszkania jednego z jubilatów.

 

Diamentowe/ Brylantowe/ Kamienne Gody:

W uroczystości, o której mowa biorą również udział pary małżeńskie zamieszkałe w Piekarach Śląskich, które obchodzą 60, 65 i 70 rocznicę pożycia małżeńskiego.

 

Zgłoszeń jubileuszy dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego. Wymienione pary zapraszane są na najbliższą uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

-       dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu) jubilatów,

-       dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu) osoby zgłaszającej jubilatów,

-       zgłoszenie nadania medali za długoletnie.

 

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

 

Zgłoszenia jubileuszu należy dokonać w roku kalendarzowym, w którym przypada 50 rocznica zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica przypada w styczniu lub w lutym zgłoszenia można dokonać od 1 listopada roku poprzedzającego.

 

W celu dokonania zgłoszenia należy zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego w Piekarach Śląskich, ul. Bytomska 84, pok. 2.

Zgłoszenia może dokonać każdy z członków rodziny bądź bliskich; nie muszą to być jubilaci.

 

Brak możliwości realizacji usługi w formie elektronicznej.

                                  

OPŁATY:        

 

Usługa wolna od opłaty skarbowej.

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Odznakę nadanego odznaczenia wraz z legitymacją wręcza się osobie odznaczonej w ciągu sześciu miesięcy od daty podjęcia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o jego nadaniu. Po otrzymaniu medali z kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w miejscowym urzędzie stanu cywilnego organizowana jest uroczystość wręczenia medali. Odznakę medalu w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręcza Prezydent Miasta Piekary Śląskie. Każda para otrzymuje również gratyfikację pieniężną.

 

Jeżeli Jubilaci nie mogą wziąć udziału w uroczystości, proszeni są o kontakt z kierownikiem urzędu stanu cywilnego w celu ustalenia indywidualnego terminu wręczenia medalu i gratyfikacji pieniężnej.

 

Diamentowe/ Brylantowe/ Kamienne Gody:

W uroczystości, o której mowa biorą również udział zgłoszone pary małżeńskie zamieszkałe w Piekarach Śląskich, które obchodzą 60, 65 i 70 rocznicę pożycia małżeńskiego.

 

Każda para otrzymuje gratyfikację pieniężną.

 

Jeżeli Jubilaci nie mogą wziąć udziału w uroczystości, proszeni są o kontakt z kierownikiem urzędu stanu cywilnego w celu ustalenia indywidualnego terminu wręczenia gratyfikacji pieniężnej.

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:      

 

Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. (32) 39 39 367, (32) 77 61 447 (z-ca kierownika USC), (32) 39 39 366 (kierownik usc), (32) 39 39 301 lub osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Piekarach Śląskich, ul. Bytomska 84, pok. 1, 2 i 3.

 

Urząd Stanu Cywilnego w Piekarach Śląskich jest czynny w godzinach:

-       poniedziałek: 7.30 - 17.00,

-       wtorek-czwartek: 7.30 - 15.30,

-       piątek: 7.30 - 14.00,

-       sobota: 10.00 - 13.00 (uroczystości zawarcia małżeństwa oraz rejestracja zgonów).

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Tryb odwoławczy nie występuje.

 

 SKARGI I WNIOSKI:

 

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

-       pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego „Skarga” lub „Wniosek” dostępnego w dziale „Inne” na stronie www.sekap.pl, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP,

-       pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej,

-       pisemnie bezpośrednio w Urzędzie Miasta w Piekarach Śląskich – Punkt Informowania  Mieszkańców przy ul. Bytomskiej 84 lub Bytomskiej 92,  w godzinach:

-       poniedziałek: 7.30 - 17.00

-       wtorek - czwartek: 7.30 - 15.30

-       piątek: 7.30 - 14.00

 

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek od 13.00 - 17.00; numer telefonu: (32) 39 39 358.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

-       ustawa o orderach i odznaczeniach z dnia 16 października 1992 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 25 z późn. zm.),

-       rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004 r., Nr 277, poz. 2743 z późn. zm.),

-       zarządzenie Nr OR.0151-109/06 Prezydenta Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 5 kwietnia 2006 r. dot.  gratyfikacji pieniężnej za długoletnie pożycie małżeńskie  dla par małżeńskich zamieszkałych w Piekarach Śląskich z późn. zm. (Zarządzenie Nr OR. 0151-392/06 Prezydenta Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 20 grudnia 2006 r., Zarządzenie  Nr  OR. 0151- 177/07 Prezydenta Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 14 czerwca 2007 r.).

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 

               

W związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

 

1.     Administratorami danych osobowych, które zostały nam przez Pana/ Panią przekazane jest: Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl.

2.     W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych, ma Pani/ Pan prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez email: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora wskazany powyżej. Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.

3.     Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rozpatrywania i przyznawania wyróżnień jubileuszowych, w zakresie niezbędnym do realizacji sprawy,  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i c Rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w związku z przepisami ustawy z 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach, Zarządzenia Nr OR.0151-109/06 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 5 kwietnia 2006 dot. gratyfikacji pieniężnej za długoletnie pożycie małżeńskie dla par małżeński zamieszkałych w Piekarach Śląskich ze zmianami, Zarządzenia Nr OR 0151/110/06 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie gratyfikacji pieniężnej dla mieszkańców Miasta obchodzących 90, 100 i kolejną rocznicę urodzin ze zmianami.

4.     Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana dane, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawnione podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu (w przypadku korespondencji papierowej) oraz podmiotom przetwarzającym tj. Asseco Data Systems S.A. z siedzibą przy ul. Podolskiej 21, 81-321 Gdynia, LTC spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono asystę techniczną systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

5.     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w ust. 3. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat (gratyfikacje finansowe) lub wieczyście (wnioski o nadanie odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie), zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przetwarzania może ulec zmianie ze względu na szczegółowe przepisy prawa. W zakresie danych osobowych podanych dodatkowo, będą one przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, do momentu jej wycofania.

6.     Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z w/w należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

7.     Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

8.     Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy wyłącznie nr telefonu podanego dobrowolnie do celów bezpośredniego kontaktu).

9.     Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobistych, jeśli uzna Pani/Pan, że przepisy RODO zostały naruszone.

10.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym związanym z realizacją sprawy określonej we wniosku. Podanie nr telefonu jest dobrowolne.

11.  Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia RODO.

 

 

FORMULARZE:

 

-       zgłoszenie dot. nadania medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

Załączniki

USC_1611_17_2019 - zgłoszenie dot nadania medali za długoletnie pożycie małżeńskie (58.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC_1611_17_2019 - zgłoszenie dot nadania medali za długoletnie pożycie małżeńskie (78.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marek Markefka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marek Markefka
Data wprowadzenia:2019-08-01 07:56:01
Opublikował:Marek Markefka
Data publikacji:2019-08-21 13:40:23
Ostatnia zmiana:2019-08-21 13:40:36
Ilość wyświetleń:76

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij