Zarządzenie Nr ORo.0050.494.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 lipca 2019  roku w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie "przetargu nieograniczonego" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: "Zaprojektowanie oraz wykonanie modernizacji boiska szkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Piekarach Śląskich"