Zarządzenie Nr ORo.0050.484.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 lipca 2019  roku w sprawie przyznania dodatkowych środków Funduszu Pracy, przeznaczonych na realizację w 2019 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych.