Zarządzono zorganizować i przeprowadzić procedurę o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie „przetargu nieograniczonego" oraz dokonać wyboru wykonawcy zadania pod nazwą: „Dostosowanie obiektu Miejskiego Przedszkola nr 10 do obowiązujących przepisów p.poż.”