Zarządzono zorganizować i przeprowadzić procedurę o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie „przetargu nieograniczonego" oraz dokonać wyboru wykonawcy zadania pod nazwą: Zakup i dostawa różnych materiałów naukowych związanych z realizacją projektu „Piekarskie Licea na medal!”.