Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

GP.1611.58.2018 - Renta planistyczna

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Gospodarki Przestrzennej

Nr karty: GP.1611.58.2018

 

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY:

Ustalenie wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przed zbyciem nieruchomości.

 

OGÓLNY OPIS:

 1. Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, w terminie 5 lat od dnia , w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie (tzw. rentę planistyczną), określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.
 2. Postępowanie w sprawie ustalenia wysokości renty planistycznej może zostać wszczęte z urzędu bądź na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości.
 3. Ustalenie wysokości renty planistycznej z urzędu dotyczy przypadków, gdy wszczęcie postępowania następuje po otrzymaniu przesłanego przez notariusza wypisu z aktu notarialnego dotyczącego umowy, której przedmiotem jest zbycie nieruchomości objętej ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 4. Ustalenie wysokości renty planistycznej na wniosek właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego może być dokonane przed zbyciem nieruchomości.
 5. Ustalenia wysokości renty planistycznej dokonuje w drodze decyzji wójt, burmistrz albo prezydenta miasta na podstawie opinii rzeczoznawcy majątkowego w formie operatu szacunkowego, sporządzanego na zlecenie urzędu.
 6. Niniejsza karta opisuje procedurę postępowania w sprawie ustalenia wysokości renty planistycznej na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości.
 7. W celu uzyskania decyzji ustalającej wysokość renty planistycznej należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.
 8. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego i każdy ze współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych chce ustalenia, w drodze decyzji, wysokości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) to wniosek taki musi być podpisany przez wszystkich współwłaścicieli. W przeciwnym razie wysokość renty planistycznej zostanie ustalona wyłącznie dla tego współwłaściciela, który złożył wniosek.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej za wydanie decyzji.
 3. Dowód wniesienia opłaty za sporządzenie operatu szacunkowego.
 4. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW:

 1.   Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

a). Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

b). Przesłać pocztą tradycyjną  (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

c). Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy (w tym przypadku zaleca się kontakt z właściwym pracownikiem, który dokona kwerendy dokumentów).

2.  Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.

3.  W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

W przypadku przesłania dokumentacji pocztą tradycyjną należy wysłać ją na adres:
Urząd Miasta Piekary Śląskie
Referat Postępowań Administracyjnych i Regulacji Prawnych Wydziału Gospodarki Przestrzennej ul. Bytomska 92 41-940 Piekary Śląskie

lub złożyć w Punkcie Informacji Mieszkańców, ul. Bytomska 92 lub Bytomska 84, parter,
Godziny pracy: poniedziałek: 7.30 - 17.00, wtorek: 7.30 - 15.30, środa: 7.30 - 15.30, czwartek: 7.30 - 15.30, piątek: 7.30 - 14.00.

W przypadku skorzystania ze złożenia dokumentów w Biurze Informacji Mieszkańców lub poprzez przesłanie pocztą tradycyjną, należy wydrukować formularz (załączony w formacie pdf) dostępny w dolnej części ekranu.

 

OPŁATY:

1.     Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej: 10 PLN.

2.     Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

3.     Opłata za sporządzenie operatu szacunkowego w wysokości 270, 60 zł
W przypadku potrzeby potwierdzenia przez pracownika urzędu zgodności kopii pełnomocnictwa z oryginałem - należy uiścić opłatę skarbową z tego tytułu w wysokości 5 zł  (za każdą rozpoczętą stronę dokumentu). 

4.     Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miasta (ul. Bytomska 84, pokój nr 1) lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta:  PKO Bank Polski S.A. Nr 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566.

5.     Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. Decyzja wydawana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wnioski. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin wynosi 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.
 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  • Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.
  • Poprzez pocztę tradycyjną.
  • Osobiście w siedzibie urzędu.

 2a.  Dokument może również odebrać pełnomocnik Wnioskodawcy.

 1. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

1.     Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

2.     Informacje można uzyskać również telefonicznie.
Wydział Gospodarki Przestrzennej ul. Bytomska 92, pokój nr 201  (II piętro); numer telefonu  (32) 77 61 478. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 – 17:00, wtorek – czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 14:00.

TRYB ODWOŁAWCZY:

1.  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

a). Przy pomocy formularza elektronicznego Odwołanie dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP, opatrując dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

b). Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

c). Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy (w tym wypadku zaleca się kontakt z właściwym pracownikiem, który dokona wstępnej kwerendy dokumentów).

2.  O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.

3.  Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

4.  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 

5.  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji.

SKARGI I WNIOSKI:

1.     Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

a)     Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne na stronie www.sekap.pl, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.

b)    Pisemnie pocztą tradycyjną.

c)     Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

d)    Ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta Piekary Śląskie lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek od 13:00 do 17:00; numer telefonu: (32) 39 39 358.

2.     Skargi i wnioski są wolne od opłat.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2109, z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.                    z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm).
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informuję iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl.
 2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji wniosku o ustalenie w drodze decyzji wysokości jednorazowej opłaty (renty planistycznej) na podstawie art. 37 ust. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na podstawie art. 37 ust. 7i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 10, art. 28 i art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), zgodnie z art. 6 ust. 1. lit c RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej) oraz podmiotom  przetwarzającym:

-         Asseco Data Systems S.A. z siedzibą przy ul. Podolskiej 21, 81-321 Gdynia, której powierzono dane w związku z asystą techniczną zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie,

-         LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie,

-         Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych „XYZ” z siedzibą w Tychach (43-100) ul. Armii Krajowej 5/43, której powierzono dane w związku z obsługą geodezyjną,

-         ABM Wycena Nieruchomości Projektowanie Architektoniczne Anna i Bartosz Michalscy s. c. ul. Czarnieckiego 22a 44-100, której powierzono dane w związku z ustaleniem wysokości opłaty planistycznej.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych [t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.] (co najmniej 10 lat – okres ten może ulec zmianie w związku ze zmianą przepisów prawa).
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo  żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zrealizowania wniosku.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

FORMULARZE:

 

Wniosek o ustalenie w drodze decyzji jednorazowej opłaty (renty planistycznej) na podstawie art. 37 ust. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Załączniki

Karta informacyjna GP.1611.58.2018 - Renta planistyczna (303.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
GP.1611.58.2018 - WNIOSEK renta planistyczna (772.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
GP.1611.58.2018 - WNIOSEK renta planistyczna (538.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Danuta Słania-Rodak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Danuta Słania-Rodak
Data wprowadzenia:2019-03-22 14:44:14
Opublikował:Danuta Słania-Rodak
Data publikacji:2019-03-22 14:49:27
Ostatnia zmiana:2019-03-22 14:49:44
Ilość wyświetleń:179

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij