Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

GP.1611.57.2018 - Oddanie nieruchomości gminy, powiatu lub Skarbu Państwa w trwały zarząd

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

Nazwa komórki organizacyjnej : Wydział Gospodarki Przestrzennej

Nr karty : GP.1611.57.2018

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY:

Oddanie nieruchomości Gminy Piekary Śląskie, Miasta Piekary Śląskie na prawach powiatu lub Skarbu Państwa w trwały zarząd.

OGÓLNY OPIS:

1.     Trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną.
Jednostka organizacyjna ma prawo do korzystania z nieruchomości w celu prowadzenia działalności należącej do zakresu jej działania.

2.     Trwały zarząd ustanawia się na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony. Trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej ustanawia właściwy organ, w drodze decyzji. Państwowym jednostkom organizacyjnym przekazuje się w trwały zarząd wyłącznie grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub pozostające w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa. Powiatowym jednostkom organizacyjnym oddaje się w trwały zarząd wyłącznie grunty stanowiące własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Powiatu. Gminnym jednostkom organizacyjnym oddaje się w trwały zarząd wyłącznie grunty stanowiące własność lub przedmiot użytkowania wieczystego gminy.

3.     Jednostka organizacyjna ponosi opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu w wysokości określonej w przepisach ustawy, za wyjątkiem zwolnień wskazanych w innych ustawach.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.   Wypełniony formularz wniosku,

2.   Statut,

3.   Akt założycielski

4.   Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia).

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

1.     Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

a)     Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP (www.sekap.pl) - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.

b)    Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

c)     Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

2.     Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.

3.     W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia.

4.     W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową w PeUP i być zalogowanym.

Miejsce złożenia dokumentów w urzędzie:

Urząd Miasta - Punkt Informowania Mieszkańców ul. Bytomska 84 – parter, ul. Bytomska 92 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 430, (32) 39 39 364. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.

Przed złożeniem wniosku wskazana jest konsultacja z pracownikiem Wydziału Gospodarki Przestrzennej.

OPŁATY:

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) lit. h ustawy o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.).

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1.     Decyzja wydawana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wnioski. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin wynosi 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

2.     Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

  • Poprzez pocztę tradycyjną.
  • Osobiście w siedzibie urzędu.

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

1.     Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

2.     Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Wydział Gospodarki Przestrzennej ul. Bytomska 92, pokój nr 208 (II  piętro); numer telefonu: (32) 77 61 461. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.

TRYB ODWOŁAWCZY:

1.     Od decyzji Prezydenta Miasta Piekary Śląskie o oddaniu nieruchomości gminnych lub powiatowych w trwały zarząd przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.

2.     Od decyzji Prezydenta Miasta Piekary Śląskie wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o oddaniu nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Piekary Śląskie wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej.

3.     Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

·         Przy pomocy formularza elektronicznego Odwołanie dostępnego w dziale Inne na stronie www.sekap.pl, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP, o ile Odwołujący posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub Profil Zaufany ePUAP.

  • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

·         Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.

4.     O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1481 z późn. zm.).

5.     Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

SKARGI I WNIOSKI:

1.     Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

a)     Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne na stronie www.sekap.pl, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.

b)    Pisemnie pocztą tradycyjną.

c)     Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

d)    Ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta Piekary Śląskie lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek od 13:00 do 17:00; numer telefonu: (32) 39 39 358.

2.     Skargi i wnioski są wolne od opłat.

PODSTAWA PRAWNA:

1.     Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.).

2.     Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.).

3.     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

FORMULARZE:

Wniosek o oddanie nieruchomości Gminy Piekary Śląskie lub Miasta Piekary Śląskie na prawach powiatu w trwały zarząd.

Załączniki

Karta informacyjna GP.1611.57.2018 - Oddanie nieruchomości gminy, powiatu lub Skarbu Państwa w trwały zarząd (281.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
GP.1611.58.2018 - WNIOSEK renta planistyczna (772.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
GP.1611.58.2018 - WNIOSEK renta planistyczna (538.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Danuta Słania-Rodak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Danuta Słania-Rodak
Data wprowadzenia:2019-03-22 14:42:50
Opublikował:Danuta Słania-Rodak
Data publikacji:2019-03-22 14:49:27
Ostatnia zmiana:2019-03-22 14:49:39
Ilość wyświetleń:238

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij